Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

 

09/09/22
Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II 1926 - 2022

Gyda'r tristwch dyfnaf mae pob un ohonom yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn talu teyrnged i'r Frenhines Elizabeth II a bywyd a ymroddwyd i'n cenedl am 70 mlynedd.

05/09/22
Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Mawreddog BCS

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Diwydiant TG y DU 2022 gan y BCS.  

01/09/22
Dewch i'n diwrnod agored recriwtio rhithwir ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Microsoft 365 – 16 Medi 2022

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cynnal diwrnod agored recriwtio rhithwir ddydd Gwener 16 Medi 2022 i recriwtio arweinwyr technegol a datblygwyr ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Microsoft 365 genedlaethol GIG Cymru.

25/08/22
Contract newydd yn cefnogi System Rheoli Atgyfeiriadau Deintyddol Cymru

Bydd cleifion yng Nghymru sydd angen gofal deintyddol arbenigol yn parhau i olrhain eu hatgyfeiriadau drwy Wasanaeth Rheoli Atgyfeiriadau Deintyddol GIG Cymru yn dilyn contract newydd rhwng Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) a darparwr y system atgyfeirio, RMS Ltd. 

Deintydd yn gwisgo menig a mwgwd yn ei swyddfa ddeintyddol
Deintydd yn gwisgo menig a mwgwd yn ei swyddfa ddeintyddol
19/08/22
Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl newydd wedi'i gyhoeddi

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn falch i gyhoeddi penodiad Sam Hall heddiw i rôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl.

Delwedd o Sam Hall, Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl newydd
Delwedd o Sam Hall, Cyfarwyddwr Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Gofal Cymunedol ac Iechyd Meddwl newydd
12/08/22
Crynodeb o Gynllun Tymor Canolig Integredig Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) 2022 - 2025 ar gael nawr

Mae Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) DHCW ar gyfer 2022 – 2025 yn nodi ein prif flaenoriaethau ar gyfer y tair blynedd nesaf. 

11/08/22
Y Drindod Dewi Sant ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cydweithio i ysbrydoli a gyrru newid

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo a darparu diwylliant o gofleidio newid drwy gymhwyster newydd a fydd yn uwchsgilio ac yn grymuso staff.

09/08/22
Deunyddiau canllaw newydd i gadw gwybodaeth cleifion yn ddiogel

Mae deunyddiau canllaw newydd sy'n esbonio pam mae GIG Cymru yn casglu gwybodaeth am gleifion a sut y gellir defnyddio'r data hyn bellach ar gael ar wefan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW). 

05/08/22
Dirywiad system gyfrifiadurol yn effeithio ar 111 a meddyg teulu y tu allan i oriau

Mae system gyfrifiadurol wedi diffodd yn sylweddol a ddefnyddir i atgyfeirio cleifion o GIG 111 Cymru at ddarparwyr meddygon teulu y tu allan i oriau. Defnyddir y system hon gan fyrddau iechyd lleol i gydlynu’r gwasanaethau hyn i gleifion. Mae'r toriad parhaus yn sylweddol ac wedi bod yn bellgyrhaeddol, gan effeithio ar bob un o'r pedair gwlad yn y DU. Darllen mwy.

01/08/22
Blog y Cadeirydd: Yr angen i wreiddio cynhwysiant yn yr agenda ddigidol, ac uwchgynhadledd gyntaf Cymru yn dod â gofal iechyd digidol a'r sector gwirfoddol ynghyd
Cynhelir Uwchgynhadledd Ddigidol ar y cyd Iechyd a Gofal Cymru, Cwmpas a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yng Nghaerdydd ddydd Mawrth 27 Medi 2022. Darllenwch blog y Cadeirydd am fwy o wybodaeth.
27/07/22
Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cydweithio â'r sector gwirfoddol ar gyfer yr Uwchgynhadledd Ddigidol gyntaf

Cynhelir yr uwchgynhadledd ddigidol gyntaf i ganolbwyntio ar sut y gall GIG Cymru a’r sectorau gwirfoddol gydweithio i lunio ein dyfodol digidol ddydd Mawrth 27 Medi 2022.

uwchgynhadledd ddigidol
uwchgynhadledd ddigidol
26/07/22
Ymunwch â'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) ar Ddydd Iau 28 Gorffennaf 2022

Fe'ch gwahoddir i fynychu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) Iechyd a Gofal Digidol Cymru ar Ddydd Iau 28 Gorffennaf 2022 am 4pm.

26/07/22
Fframwaith aml-werthwr i gefnogi e-ragnodi mewn ysbytai

Bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn sefydlu fframwaith aml-werthwr ar gyfer e-ragnodi mewn gofal eilaidd (ePMA) ar ran byrddau iechyd GIG Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre. 

08/07/22
Dangosfwrdd myeloma cenedlaethol yn cael ei gydnabod yn seremoni Moondance

Rhoddwyd sylw i ddangosfwrdd canser cenedlaethol yn ystod y seremoni enwebu yng Ngwobrau Canser Moondance eleni, gan dynnu sylw at dimau a phobl ar draws GIG Cymru a'i bartneriaid sy'n arloesi gwasanaethau canser ledled Cymru.   

07/07/22
Gwasanaethau canser y colon a'r rhefr i elwa o ddangosfwrdd newydd

Mae dangosfwrdd cenedlaethol newydd wedi'i lansio a fydd yn nodi tueddiadau mewn canser y colon a'r rhefr ac yn caniatáu i glinigwyr yng Nghymru addasu gwasanaethau ar gyfer gwell gofal i gleifion. 

24/06/22
Cyfarwyddwr Cyllid Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn ennill Arweinydd Cyllid y Flwyddyn mewn gwobrau cenedlaethol

Enillodd Claire Osmundsen-Little, Cyfarwyddwr Cyllid a Dirprwy Brif Weithredwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru deitl ‘Arweinydd Cyllid y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Swyddogaeth Cyllid Digidol.

23/06/22
Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog gan addo cefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi llofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, sy'n dangos ei ymrwymiad i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog.  

21/06/22
Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymuno â System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS)

Aeth yr ymfudiad data a ragwelwyd yn fawr o System Rheoli Gwybodaeth i Gleifion Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i enghraifft Ganolog Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) yn fyw ddydd Llun 16 Mai 2022.  

17/06/22
Mae cysylltu data cleifion yn sicrhau bod meddyginiaeth sy'n achub bywydau ar gael i bobl sy'n agored i niwed

Mae miloedd o bobl sy'n agored i niwed yng Nghymru sy'n profi'n bositif am COVID-19 yn cael mynediad hawdd at feddyginiaeth gwrthfeirysol diolch i bartneriaeth rhwng Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) a Gwasanaeth Gwrthfeirysol Cenedlaethol Cymru (NAVS).  

16/06/22
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lansio cwrs gofal iechyd digidol newydd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn derbyn ceisiadau ar gyfer y cwrs MSc Sgiliau Digidol i Weithwyr Iechyd a Gofal Proffesiynol newydd a fydd yn dechrau ym mis Medi.