Neidio i'r prif gynnwy
03/04/23
Sbotolau ar Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Roedd Rachael Powell a Rachel Gemine yn BioCymru, Llundain yn trafod trawsnewid digidol, cefnogi ymchwil ac arloesi trwy fynediad at ddata a phwysigrwydd partneriaethau effeithiol.

03/04/23
Cronfa Arloesi System Fferylliaeth Gymunedol sy'n helpu i ddigideiddio presgripsiynau yng Nghymru yn agor heddiw

Mae’r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn lansio cronfa newydd heddiw i helpu cyflenwyr systemau fferylliaeth gymunedol digidol yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth presgripsiwn electronig (EPS).

30/03/23
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn Rewired 2023

Daeth DHCW a'r gymuned iechyd digidol at ei gilydd am ddau ddiwrnod o ddysgu a rhwydweithio yn Digital Health Rewired yn gynharach y mis hwn.

28/03/23
Mae'r system brechu yn cefnogi 9 miliwn o bigiadau

Bydd System Imiwneiddio Cymru (WIS) a ddatblygwyd gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cefnogi rhaglen brechiadau atgyfnerthu y Gwanwyn yng Nghymru a fydd yn dechrau ar 1 Ebrill.

Mae system WIS wedi darparu 8.9 miliwn o frechiadau ers dechrau’r pandemig, ac wedi darparu 1.1 miliwn o frechiadau yn ystod rhaglen gaeaf 2022 rhwng mis Medi a mis Rhagfyr. 

27/03/23
Clinigwyr i ddweud eu dweud ar systemau digidol ledled Cymru

Bydd arolwg newydd yn casglu adborth gan glinigwyr sy’n gweithio i GIG Cymru ar effeithiolrwydd y systemau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd.

20/03/23
Croeso i'n tîm newydd o feddygon teulu

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gennym dîm newydd o bum Meddyg Teulu sydd wedi ymuno â DHCW yn rhan-amser yn ein Cyfarwyddiaeth Glinigol.

13/03/23
Mae Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn mynd o nerth i nerth

Mae Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth ar ôl casglu mwy na 3.9 miliwn o gofnodion nyrsio cleifion mewnol yn ystod y 22 mis diwethaf.

09/03/23
Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru i siarad yn y digwyddiad MediWales nesaf; bydd yn trafod Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Mae digwyddiad MediWales ar y gweill yn Llundain a fydd yn tynnu sylw at ddatblygiadau technegol newydd yn GIG Cymru a Gwyddorau Bywyd Cymru. Bydd Rachael Powell, Cyfarwyddwr Cyswllt Gwybodaeth, Deallusrwydd ac Ymchwil Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn siaradwr gwadd.

23/02/23
Adnodd Data Cenedlaethol yn cynnal Digwyddiad Data Mawr - y cyntaf o'i fath yng Nghymru

Mae Ecosystem Iechyd Digidol Cymru a’r Adnodd Data Cenedlaethol yn cynnal digwyddiad Data Mawr ar 29 Mawrth 2023 yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

10/02/23
Mae dangosfwrdd digidol newydd yn gwella'r restr aros ar gyfer trawsblaniad aren ac yn cyflymu gwiriadau cydnawsedd rhoddwyr

Mae dangosfwrdd newydd a ddatblygwyd ar y cyd gan dimau GIG Cymru yn caniatáu i glinigwyr a staff labordy weld gwybodaeth am gleifion yn ne, gorllewin a chanolbarth Cymru sy’n aros am drawsblaniad aren yn gyflymach ac yn haws.

03/02/23
Menywod yng Nghymru i elwa ar system famolaeth ddigidol newydd

Mae Mamolaeth Ddigidol Cymru yn falch o gyhoeddi cymeradwyaeth Gweinidogol a £7m o gyllid ar gyfer rhaglen waith pum mlynedd a fydd yn trawsnewid gwasanaethau mamolaeth yn ddigidol i fenywod a chlinigwyr yng Nghymru.

Woman in hospital receiving ultrasound scan
Woman in hospital receiving ultrasound scan
25/01/23
Cyfnod segur Microsoft Global

Cadwodd Iechyd a Gofal Digidol Cymru gysylltiadau agos â Microsoft yn ystod y cyfnod segur byd-eang ar 25 Ionawr, 2023 a effeithiodd ar Microsoft Teams, Office 365 a gwasanaethau ar-lein eraill Microsoft.

25/01/23
Ymddiriedolaeth GIG Felindre yn ymuno â WelshPAS

Mae gweithrediad hirddisgwyliedig WelshPAS DHCW yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi mynd yn fyw. 

24/01/23
Rheolwr Cydafiacheddau BMJ Best Practice bellach ar gael ym mhob rhan o GIG Cymru 

Mae e-Lyfrgell GIG Cymru wedi ymestyn ei thanysgrifiad cenedlaethol i BMJ Best Practice i gynnwys y Rheolwr Cydafiacheddau ar gyfer holl weithwyr iechyd a gofal proffesiynol GIG Cymru.

19/01/23
Ymchwiliwch i yrfa mewn technoleg yn y diwrnod agored i fyfyrwyr

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), a enillodd wobr y lle gorau i weithio ym maes TG yn ddiweddar, yn cynnal diwrnod agored gyrfaoedd ddydd Mawrth 31 Ionawr 2023.

17/01/23
Gwasanaeth digidol newydd yn darparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer gofal arennol

Mae crynodeb digidol o ofal cleifion arennol bellach ar gael ym Mhorth Clinigol Cymru (WCP), sy’n golygu bod gwybodaeth hanfodol ar gael pan fydd ei hangen. 

23/12/22
Mae nodyn diabetes digidol yn cysylltu gwybodaeth

Yn ôl gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio gyda chleifion diabetes, mae cofnod electronig a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cleifion diabetes yn ‘drawsnewidiad go iawn’.

09/12/22
Mae cofnodion nyrsio yn cael eu digideiddio ac yn cipio gwobr yng ngwobrau MediWales

Mae effaith Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) newydd ar gyfer cleifion mewnol sy'n oedolion wedi'i gydnabod yng Ngwobrau MediWales 2022, gan ennill gwobr iechyd a gofal y beirniaid. 

06/12/22
Cydweithrediad llyfrgelloedd GIG Cymru yn ennill gwobr 'Tîm y Flwyddyn' ar gyfer rhaglen hyfforddi genedlaethol

Mae cydweithrediad rhwng Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth GIG Cymru (NHSWLKS) ac e-Lyfrgell GIG Cymru wedi ennill ‘Gwobr Tîm Llyfrgell Cymru y Flwyddyn 2022.

05/12/22
Mae meddygon sy'n hedfan ar fwrdd Ambiwlans Awyr Cymru yn defnyddio Porth Clinigol Cymru i arbed amser a helpu i achub bywydau

Man gwaith digidol yw Porth Clinigol Cymru, sy’n ei gwneud hi’n hawdd cael gafael ar wybodaeth am bob claf pan fo’i hangen.