Neidio i'r prif gynnwy

Hygyrchedd

Datganiad hygyrchedd

 

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru:  https://gggc.gig.cymru

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (GGGC). 

Rydym gynifer o bobl â phosib allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu: 

 • chwyddo hyd at 200% heb i’r testun fynd oddi ar y sgrin 
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 
 • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd 
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver. 

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

 

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon? 

Fersiwn 1 a gyhoeddwyd 23 Medi 2020 (diweddarwyd 4 Chwefror 2022)

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch: 

 • ni allwch addasu uchder llinell na bylchiad testun 
 • nid yw’r mwyafrif o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin 
 • nid oes capsiynau ar ffrydiau fideo byw  

 

Adborth a chysylltu 

Os ydych angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, yn y lle cyntaf, cysylltwch â igdc-ymholiadau@wales.nhs.uk a byddwn yn trosglwyddo eich cais i'r tîm perthnasol. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysyllt â chi mewn 10 diwrnod.

 

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: igdc-ymholiadau@wales.nhs.uk

 

Gweithdrefn orfodi 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’).

Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cydraddoldeb cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cydraddoldeb (EASS)

Mae GGGC wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif. 2) 2018.

 

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd  y diffyg cydymffurfio a’r eithriadau a restrir isod.

 

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Fersiwn 1 a gyhoeddwyd 23 Medi 2020 (diweddarwyd 4 Chwefror 2022)

Er ein bod yn ymdrechu i fodloni ‘RhHCG 2.1 AA’ mae gennym y problemau diffyg cydymffurfio canlynol ar hyn o bryd:

 • Mae rhai dewislenni a rhannau o rai tudalennau wedi'u marcio mewn ffordd a allai ei gwneud yn ddryslyd pan fyddant yn cael eu cyrchu gan ddefnyddio Technolegau Cynorthwyol.  Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A
 • Mae dewislen wag yn bresennol ar rai tudalennau.  Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 4.1.1 Dosrannu Lefel A, a WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A.
  • Diweddariad: Cynrychiolir tudalennau heb is-we-lywio gan dag UL gwag. Rydym wedi diweddaru'r cod ffynhonnell i helpu darllenwyr sgrin i ddarllen eitemau’r ddewislen.
 • Nid oes gan y botwm a ddefnyddir i glirio unrhyw destun a nodir yn y blwch chwilio label hygyrch.  Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth Lefel A.
  • Diweddariad: Rydym bellach wedi cynnwys label aria coll i gefnogi darllenwyr sgrin.
 • Mae'r botwm/cyswllt a ddefnyddir i newid iaith yn cyflwyno label gwahanol, llai penodol, i Dechnolegau Cynorthwyol nag i ddefnyddwyr gweledol. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
  • Diweddariad: Mae'r label weledol bellach yn ymddangos yn enw hygyrch dolenni a rheolaethau.
 • Nid oes gan rywfaint o’r testun ddigon o gyferbyniad â'i gefndir. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) Lefel AA. 
  • Diweddariad:
   • Rydym wedi newid lliw'r blwch chwilio i wyn a'i destun i las i helpu defnyddwyr i ddod o hyd iddo'n haws. Dim ond ar fwrdd gwaith y mae'r newid hwn.
   • Rydym wedi cyflwyno opsiwn gosodiadau newydd sy'n caniatáu i weinyddwyr wirio a yw lliwiau'n bodloni safonau hygyrchedd. Mae'r canlyniadau a ddarperir yn cynnwys marc ebychiad, AA neu AAA yn dibynnu a yw'r lliwiau'n bodloni'r safonau.
   • Rydym wedi diweddaru lliwiau rhagosodedig rhai o'r botymau dyluniad pan fydd y defnyddiwr yn hofran drostynt. Hen liw rhagosodedig: #1D70C0 lliw rhagosodedig newydd: #1B69B1.
   • Rydym wedi diweddaru lliw'r botwm tudaleniad ar gyfer botymau heb eu dewis.
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn amnyth resymegol. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Chysylltiadau Lefel A.
 • Nid yw rhai rhannau o rai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 2.1.1 Bysellfwrdd Lefel A.
 • Mae gan rai tudalennau drefn ffocws afresymegol.  Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 2.4.3 Trefn Ffocws Lefel A.
 • Mae eitemau dewislenni eilaidd yn newid trefn pan ddewisir eitem. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 3.2.3 Llywio Cyson Lefel AA.
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwallau neu labeli nad ydynt yn glir.  Mae hyn yn groes i WCAG 2.1, maen prawf llwyddiant 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau Lefel A.
 • Nid oes gan ambell garwsél (a ddangosir yn unig ar sgriniau bach neu ar lefelau chwyddo uchel) ddull i oedi neu atal eu symudiad. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.2.2 Saib, Stop, Cuddio Lefel A.

 

Baich anghymesur

Er y byddwn yn blaenoriaethu gwybodaeth i gleifion er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch yn ddigidol lle bynnag y bo modd, rydym yn gwybod bod rhai adrannau o'n gwefan o natur gorfforaethol, nad ydynt yn hygyrch ar hyn o bryd ac sydd wedi'u cynhyrchu ers mis Medi 2018.

Ar gyfer yr adrannau hyn, byddwn yn nodi lle rydym yn gwybod nad yw dogfennau'n cydymffurfio ac yn darparu manylion cyswllt lle bynnag y bo modd. Wrth i ddogfennaeth gael ei hadnewyddu yn y dyfodol, byddwn yn sicrhau bod hygyrchedd digidol yn cael ei ystyried.

Ar hyn o bryd, rhestrir yr adrannau hyn fel a ganlyn: (ac yn destun newid).

 • Papurau Bwrdd neu bwyllgorau
 • Adroddiadau perfformiad a allai gynnwys data adrodd/ystadegol cymhleth
 • Polisïau a gweithdrefnau wedi’u cynhyrchu ers mis Medi 2018
 • Cyhoeddiadau â dolen o’n tudalenau Rhyddid Gwybodaeth – gan gynnwys logiau datgelu
 • Cyhoeddiadau a alla’i fod wedi’u cynhyrchu’n broffesiynol ers mis Medi 2018 y byddai’n rhaid eu gosod gan drydydd parti.  

 

Llywio a chyrchu gwybodaeth

 • Nid oes unrhyw ffordd i neidio’r cynnwys sy’n cael ei ail-adrodd ar bennyn y dudalen (er enghraifft, opsiwn ‘neidio i’r prif gynnwys’).
 • Nid yw bob amser yn bosib newid gogwydd y ddyfais o llorweddol i fertigol heb ei gwneud yn anoddach gweld y cynnwys.
 • Nid yw’n bosib i ddefnyddwyr newid maint testun heb i rywfaint o’r cynnwys orgyffwrdd.

 

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, weithiau bydd gennym PDF gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, taflenni gwybodaeth i gleifion a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Erbyn mis Rhagfyr 2020, rydym yn bwriadu naill ai atgyweirio'r rhain neu roi tudalennau HTML neu ffurflenni ar-lein hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Nid ydym yn bwriadu trwsio unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, er enghraifft Papurau Bwrdd a Phwyllgorau, polisïau'r Bwrdd Iechyd a dogfennaeth weithdrefn neu ddogfennaeth statudol fel Adroddiadau Blynyddol. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau Word newydd yn hygyrch lle bynnag y bo modd.

Rydym yn cyhoeddi dogfennau PDF yn achlysurol sy’n cynnwys ‘trawsgrifiadau, llawysgrifau wedi’u sganio neu nodiadau mewn llawysgrifen’ er enghraifft mewn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth – mae’r rhain y tu allan i’r cwmpas ac ni fyddant yn cael eu datrys.

 

Fideo byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu capsiynau at ffrydiau sain neu fideo byw oherwydd bod fideo byw wedi’i eithrio rhag bodloni’r rheoliadau hygyrchedd. Fodd bynnag, byddwn bob amser yn anelu at ddarparu fersiynau gydag isdeitlau o fidoes a recordiwyd ymlaen llaw.

 

Paratoi’r datganiad hwn

Diweddarwyd y datganiad hwn ym mis Gorfennaf 2022. Fe’i hadolygir ym mis Rhagfyr 2022.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Awst 2020. Cynhaliwyd y prawf gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.