Neidio i'r prif gynnwy

Buddion

Rydym yn falch o ennill y wobr ‘y lle gorau i weithio ym maes TG’ yng Ngwobrau Diwydiant TG Cymdeithas Gyfrifiadura Prydain.

Ymunwch â ni a bod yn rhan o'n tîm.

Rydym yn angerddol am ddarparu'r gwasanaethau iechyd digidol sydd eu hangen ar gyfer gofal cleifion modern yng Nghymru.

Mae ein prif swyddfa yng nghanol Caerdydd. Mae gennym hefyd swyddfeydd yn yr Wyddgrug, Abertawe, Pencoed a Phont-y-pŵl.

Buddion

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn darparu ystod lawn o fuddion i staff, gan gynnwys;

27 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau cyhoeddus

Cyflog cystadleuol

Gweithio hyblyg

Datblygiad proffesiynol a chyfleoedd gyrfa

Aelodaeth awtomatig o gynllun pensiwn y GIG

Mynediad i'r Rhaglen Cymorth i Weithwyr, ein gwasanaeth cwnsela cyfrinachol

Cynllun seiclo i'r gwaith

Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i gydnabod a dathlu staff fel rhan fwyaf gwerthfawr ein sefydliad. Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod ein proses recriwtio yn deg, yn agored ac yn dryloyw. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu a datblygu timau sy'n amrywiol ac yn gynhwysol. Felly ni waeth beth yw eich oedran, rhywedd, statws anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu ethnigrwydd – bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn eich trin â pharch.

Dewch o hyd i’n datganiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth llawn yma.

Saif Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) mewn undod yn erbyn hiliaeth gyda’r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys*

Nid yw hiliaeth na gwahaniaethu yn dderbyniol yn ein gweithle nac yn ein cymdeithas, ac eto mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod hiliaeth yn dal i fodoli a bod pobl ddu ac ethnig yn ei phrofi’n gyson yn y gymdeithas heddiw ac mae IGCD yn cydnabod bod yn rhaid i ni chwarae ein rhan wrth fynd i’r afael â phob math o hiliaeth yn y gweithle.

Gan gydnabod bod hiliaeth wedi'i gwreiddio'n ddwfn yn y gymdeithas, a bod hiliaeth systemig a sefydliadol yn dal i effeithio ar bobl heddiw, saif IGCD mewn undod â’r cymunedau BAME ac ni fydd yn goddef unrhyw fath o hiliaeth na rhagfarn hiliol yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol. 

Fel sefydliad, mae IGCD wedi ymrwymo i amrywiaeth a chynhwysiant ac i sicrhau bod pob aelod o staff yn teimlo bod croeso iddo, ei fod yn ddiogel ac yn cael ei drin yn gyfartal ac yn deg. Rydym yn cydnabod bod hiliaeth yn fater sy'n effeithio ar ein staff a'n cydweithwyr, a dyna pam rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Mae ein hymrwymiadau’n cynnwys:

  • Creu amgylchedd sy'n sbarduno newid diwylliannol, sefydliadol a systemig ac yn ffynnu arno
  • Sefydlu fforwm a chefnogaeth bwrpasol i staff o leiafrifoedd du ac ethnig
  • Adolygu ein polisïau cyfredol ar gyfer cynhwysiant ac amrywiaeth
  • Rhagori wrth ddenu a recriwtio gweithwyr proffesiynol du ac o leiafrifoedd ethnig ar bob lefel

Byddwn yn rym cadarnhaol ac yn esiampl a byddwn yn gweithio gyda'n cydweithwyr BAME i ddeall a dysgu lle mae gwahaniaethu ar sail hil yn dal i fod yn berthnasol yn y gymdeithas, a'r materion sy'n wynebu lleiafrifoedd du ac ethnig yn y gweithle. 

Fel sefydliad, rydym yn addo gwrando, dysgu a gweithredu i gefnogi newid i’n harwain tuag at ddyfodol mwy amrywiol, cynhwysol a disglair i bawb. 

Saif IGCD yn erbyn hiliaeth gydag Mae Bywydau Du o Bwys

*Ymwadiad: Nid yw IGCD wedi'i alinio ag unrhyw sefydliadau na symudiadau Mae Bywydau Du o Bwys ac mae'n mynd i'r afael â chydraddoldeb ac amrywiaeth yn annibynnol o fewn ei gylch gwaith sefydliadol. 

 

Dewch i glywed beth mae rhai o'n staff yn ei ddweud am weithio i Iechyd a Gofal Digidol Cymru

 

(Mae trawsgrifiad Cymraeg o'r fideo hwn ar gael yma.)