Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

 

 
02/06/23
Mis Balchder 2023: Nathan Stone allan ac yn falch

Y Mis Balchder hwn rydym yn rhannu straeon gan rai o'n staff am eu profiadau fel rhan o'r gymuned LHDTC+. Dewch i gwrdd â Nathan Stone, Rheolwr Prosiectau Technegol yn DHCW a dysgu rhagor am ei daith i fod allan ac yn falch.

26/05/23
Cyhoeddwyd bod timau DHCW wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Arweinwyr Technoleg Ddigidol

Cyhoeddwyd bod tîm y Rhaglen Llysgenhadon Newid, ynghyd â Jamie Parry, arweinydd y tîm, a thîm Cofnod Gofal Nyrsio Cymru wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Arweinwyr Technoleg Ddigidol y cylchgrawn Computing.

25/05/23
Penodi arweinydd newydd ar gyfer Rhaglen Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau yn Electronig mewn ysbytai

Bydd Lesley Jones yn arwain y newid mwyaf i’r broses rhagnodi a gweinyddu meddyginiaethau mewn ysbytai yng Nghymru ers degawdau.

22/05/23
Cynulleidfa gyda Thîm e-Ragnodi mewn Gofal Eilaidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cynhelir digwyddiad dysgu allweddol i gefnogi cyflwyniad arfaethedig Rhagnodi a Gweinyddu Meddyginiaethau Gofal Eilaidd yn Electronig (ePMA) yn ysbytai GIG Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 25 Mai, 2023.

Fferyllydd yn dal pecynnau meddyginiaeth a photeli moddion
Fferyllydd yn dal pecynnau meddyginiaeth a photeli moddion
18/05/23
Digwyddiad 'cwrdd â'r cyflenwr' cenedlaethol ar gyfer rhagnodi a gweinyddu meddyginiaethau'n ddigidol mewn ysbytai

Bydd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn cymryd rhan mewn digwyddiad arddangos cenedlaethol 'cwrdd â'r cyflenwr' ar gyfer rhagnodi a gweinyddu meddyginiaethau’n ddigidol mewn ysbytai yng Nghymru ar 24 Mai 2023 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Medical equipment, like stethoscopes, pills and masks on a table with a digital screen, keyboard and mouse.
Medical equipment, like stethoscopes, pills and masks on a table with a digital screen, keyboard and mouse.
11/05/23
Dyfarnu 'Safon Aur' Iechyd a Llesiant i Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Mae DHCW wedi llwyddo i ennill gwobr ‘Safon Aur’ mewn Gwiriad Statws Uwch yn y Safon Iechyd Corfforaethol.

20/04/23
Dogfennau cleifion mewnol pediatrig i fynd yn ddigidol

Mae system ddigidol arloesol ar gyfer nodiadau cleifion ar fin symud i'w thrydydd cam wrth i nodiadau cleifion mewnol plant gael eu cynnwys yn y system.

04/04/23
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn rownd derfynol Gwobrau Digidol HSJ

Cyhoeddwyd bod Cofnod Gofal Nyrsio Cymru a’r tîm y tu ôl i gyfres o ddangosfyrddau data GIG Cymru wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Digidol HSJ eleni. Mae'r gwobrau'n cydnabod rhagoriaeth mewn digideiddio, cysylltu a thrawsnewid iechyd a gofal.

03/04/23
Sbotolau ar Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Roedd Rachael Powell a Rachel Gemine yn BioCymru, Llundain yn trafod trawsnewid digidol, cefnogi ymchwil ac arloesi trwy fynediad at ddata a phwysigrwydd partneriaethau effeithiol.

03/04/23
Cronfa Arloesi System Fferylliaeth Gymunedol sy'n helpu i ddigideiddio presgripsiynau yng Nghymru yn agor heddiw

Mae’r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn lansio cronfa newydd heddiw i helpu cyflenwyr systemau fferylliaeth gymunedol digidol yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth presgripsiwn electronig (EPS).

30/03/23
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn Rewired 2023

Daeth DHCW a'r gymuned iechyd digidol at ei gilydd am ddau ddiwrnod o ddysgu a rhwydweithio yn Digital Health Rewired yn gynharach y mis hwn.

28/03/23
Mae'r system brechu yn cefnogi 9 miliwn o bigiadau

Bydd System Imiwneiddio Cymru (WIS) a ddatblygwyd gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cefnogi rhaglen brechiadau atgyfnerthu y Gwanwyn yng Nghymru a fydd yn dechrau ar 1 Ebrill.

Mae system WIS wedi darparu 8.9 miliwn o frechiadau ers dechrau’r pandemig, ac wedi darparu 1.1 miliwn o frechiadau yn ystod rhaglen gaeaf 2022 rhwng mis Medi a mis Rhagfyr. 

27/03/23
Clinigwyr i ddweud eu dweud ar systemau digidol ledled Cymru

Bydd arolwg newydd yn casglu adborth gan glinigwyr sy’n gweithio i GIG Cymru ar effeithiolrwydd y systemau digidol sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd.

20/03/23
Croeso i'n tîm newydd o feddygon teulu

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod gennym dîm newydd o bum Meddyg Teulu sydd wedi ymuno â DHCW yn rhan-amser yn ein Cyfarwyddiaeth Glinigol.

13/03/23
Mae Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn mynd o nerth i nerth

Mae Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth ar ôl casglu mwy na 3.9 miliwn o gofnodion nyrsio cleifion mewnol yn ystod y 22 mis diwethaf.

09/03/23
Cyfarwyddwr Iechyd a Gofal Digidol Cymru i siarad yn y digwyddiad MediWales nesaf; bydd yn trafod Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru

Mae digwyddiad MediWales ar y gweill yn Llundain a fydd yn tynnu sylw at ddatblygiadau technegol newydd yn GIG Cymru a Gwyddorau Bywyd Cymru. Bydd Rachael Powell, Cyfarwyddwr Cyswllt Gwybodaeth, Deallusrwydd ac Ymchwil Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn siaradwr gwadd.

23/02/23
Adnodd Data Cenedlaethol yn cynnal Digwyddiad Data Mawr - y cyntaf o'i fath yng Nghymru

Mae Ecosystem Iechyd Digidol Cymru a’r Adnodd Data Cenedlaethol yn cynnal digwyddiad Data Mawr ar 29 Mawrth 2023 yn Stadiwm Principality, Caerdydd.

10/02/23
Mae dangosfwrdd digidol newydd yn gwella'r restr aros ar gyfer trawsblaniad aren ac yn cyflymu gwiriadau cydnawsedd rhoddwyr

Mae dangosfwrdd newydd a ddatblygwyd ar y cyd gan dimau GIG Cymru yn caniatáu i glinigwyr a staff labordy weld gwybodaeth am gleifion yn ne, gorllewin a chanolbarth Cymru sy’n aros am drawsblaniad aren yn gyflymach ac yn haws.

03/02/23
Menywod yng Nghymru i elwa ar system famolaeth ddigidol newydd

Mae Mamolaeth Ddigidol Cymru yn falch o gyhoeddi cymeradwyaeth Gweinidogol a £7m o gyllid ar gyfer rhaglen waith pum mlynedd a fydd yn trawsnewid gwasanaethau mamolaeth yn ddigidol i fenywod a chlinigwyr yng Nghymru.

Woman in hospital receiving ultrasound scan
Woman in hospital receiving ultrasound scan
25/01/23
Cyfnod segur Microsoft Global

Cadwodd Iechyd a Gofal Digidol Cymru gysylltiadau agos â Microsoft yn ystod y cyfnod segur byd-eang ar 25 Ionawr, 2023 a effeithiodd ar Microsoft Teams, Office 365 a gwasanaethau ar-lein eraill Microsoft.