Neidio i'r prif gynnwy
22/03/24
Gwelliannau digidol i bresgripsiynau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol o ran cyflwyno system ddigidol glinigol newydd ar gyfer gwella’r broses o bresgripsiynu a gweinyddu meddyginiaethau ar draws ei safleoedd.

18/03/24
Y Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yn cael ei gyflwyno ar ail safle yng Nghymru

Cleifion yng Nghonwy yw'r ail gymuned yng Nghymru i ddefnyddio'r gwasanaeth presgripsiynau electronig (EPS) newydd cyffrous.

15/03/24
Profi Cofnod Meddyginiaethau a Rennir Cymru

Mae gofal iechyd yng Nghymru ar drothwy chwyldro ym maes rheoli meddyginiaethau. Bydd datblygu datrysiad digidol sy’n arwain y byd yn rhannu cofnodion meddyginiaethau cleifion, ac yn sicrhau eu bod ar gael ymhle a phryd y mae eu hangen ledled Cymru.

12/03/24
Keith Farrar i siarad yn Digital Health Rewired

Keith Farrar, Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer rhaglen Cofnod Meddyginiaethau a Rennir (SMR) Cymru, yn tynnu sylw at wybodaeth integredig am feddyginiaethau a sut y gall wella canlyniadau cleifion, yn uwchgynhadledd iechyd digidol ReWired sydd ar ddod.

11/03/24
Mae enillwyr y Gronfa Data Mawr yn arddangos arloesedd ym maes iechyd a gofal
08/03/24
Ymchwil ac Arloesi IGDC yn arddangos ym Mrwsel
29/02/24
Lansio Rhaglen Swyddog Cefnogi Newid Busnes yn Ffair Yrfaoedd Caerdydd

Lansiwyd rhaglen newydd, a gynhelir gan y Rhwydwaith Darparu Newid Digidol, yn Ffair Yrfaoedd y DU yn Stadiwm Principality, Caerdydd, yn ddiweddar.

26/02/24
Heriau a llwyddiannau digidiol ar gyfer y GIG dan y chwyddwydr yn ReWired

Mae trawsnewid iechyd a gofal drwy ddigidol a heriau cynyddol seiberddiogelwch ymhlith y themâu allweddol y bydd siaradwyr o Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn eu trafod yn Digital Health ReWired 2024. 

15/02/24
Digidol a data wrth wraidd y Strategaeth Gofal Sylfaenol newydd

Mae Strategaeth Gofal Sylfaenol newydd uchelgeisiol gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn amlinellu’r camau y bydd yn eu cymryd i gefnogi’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru yn ddigidol.

06/02/24
Ceisiadau profion electronig yn helpu gwasanaethau Cardioleg yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd

Mae gwasanaeth digidol newydd a lansiwyd yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd yn gwella gwasanaethau cardioleg.

05/02/24
Rydym eisiau eich barn ar strategaeth hirdymor DHCW 

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn datblygu ein strategaeth hirdymor newydd, gan weithio gyda phartneriaid cyflawni allweddol a gyda thimau yn ein sefydliad ein hunain

30/01/24
Gwella canlyniadau cleifion trwy waith digidol i fod yn ganolog i'r uwchgynhadledd

Mae pŵer data, gwreiddio diwylliant digidol a thrawsnewid mynediad at ofal sylfaenol trwy waith digidol ymhlith y pynciau y bydd panelwyr o Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn eu trafod yn Uwchgynhadledd Trawsnewid Digidol HSJ.

26/01/24
Uwchraddiwyd Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn un gronfa ddata genedlaethol

Mae wyth cronfa ddata ar wahân ar gyfer Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) wedi'u disodli gan un gronfa ddata genedlaethol.

24/01/24
Dyfarnwyd Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol i DHCW ar ôl ymagwedd 'ragorol'

Disgrifiwyd ymagwedd DHCW at gynhwysiant digidol yn “rhagorol” ar ôl ennill Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol.

08/01/24
Boots yw'r ail gyflenwr system fferyllfa i brofi'r system presgripsiynau electronig yng Nghymru

Boots yw’r ail gyflenwr systemau fferyllol i ddatblygu a phrofi’r dechnoleg sydd ei hangen i gefnogi’r gwaith o ddarparu Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yng Nghymru.

08/01/24
Adolygiad Blynyddol Cyntaf o'r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau'n Ddigidol

Mae’r Adolygiad Blynyddol cyntaf wedi’i gyhoeddi heddiw (08 Ionawr, 2024) gan y Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol (DMTP)

27/12/23
O Brentis i Ddadansoddwr Gwybodaeth gyda gradd dosbarth cyntaf

Yn ôl ym mis Gorffennaf 2018 ymunodd Bryoni Keighley â’r Gwasanaethau Gwybodaeth a elwid bryd hynny yn Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS), fel un o’r Prentisiaid Gweinyddol Busnes cyntaf. A dim ond ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, ar ôl ei hymdrech aruthrol mae hi wedi graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Systemau Data a Gwybodaeth.

20/12/23
Neges Nadoligaidd gan ein Prif Weithredwr

Wrth i 2023 ddod i ben, hoffem ddiolch i’n staff, cydweithwyr GIG Cymru, partneriaid a’r cyhoedd am eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

08/12/23
Mae wyth o gyflenwyr systemau fferylliaeth gymunedol bellach wedi derbyn grantiau i ddatblygu gwasanaeth presgripsiynau electronig yng Nghymru

Mae wyth o gyflenwyr systemau fferylliaeth gymunedol wedi cael grantiau i wneud yr arloesiadau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaeth presgripsiynau electronig yng Nghymru a fydd yn helpu cleifion, meddygon teulu a fferyllfeydd.

30/11/23
Edrych ar sut y gall Deallusrwydd Artiffisial chwyldroi gofal iechyd mewn digwyddiad Data Mawr

Cafodd cyfleoedd cyffrous ar gyfer sut y gall deallusrwydd artiffisial drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru eu rhannu mewn gweminar Data Mawr heddiw.