Neidio i'r prif gynnwy
17/07/24
Staff IGDC yn ymuno â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar gyfer digwyddiad arddangos i fyfyrwyr

Ymunodd cydweithwyr IGDC â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol mewn digwyddiad arddangos yn Abertawe i rannu enghreifftiau o ymchwil arloesol sy’n cael ei wneud fel rhan o’r MSc Trawsnewid Digidol ar gyfer y Proffesiynau Iechyd a Gofal ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

08/07/24
IGDC yn cydweithio â phrifysgolion i roi cipolwg ar y system gofal iechyd digidol i nyrsys y dyfodol

Mae myfyrwyr nyrsio mewn prifysgolion ledled Cymru yn cael y cyfle i gael profiad ymarferol o system nyrsio ddigidol GIG Cymru cyn iddynt fynd ar eu lleoliadau gwaith cyntaf. 

02/07/24
Cofnodi'r 10 miliwnfed brechiad Covid yng Nghymru

Mae System Imiwneiddio Cymru (WIS) bellach wedi cyrraedd carreg filltir enfawr ac wedi cofnodi bod 10 miliwn o frechiadau wedi cael eu rhoi ledled Cymru.

01/07/24
Cymeradwyo Positive Solutions i gyflwyno meddalwedd rhagnodi electronig yng Nghymru

Positive Solutions yw’r trydydd cyflenwr i dderbyn caniatâd i ddefnyddio ei dechnoleg Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yng Nghymru.

28/06/24
Technoleg presgripsiynau electronig yn cael ei chymeradwyo i'w defnyddio yn Boots yng Nghymru

Mae’r gwaith o gyflwyno’r Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yng Nghymru, sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i gleifion a staff gofal iechyd, yn parhau i gyflymu. 

26/06/24
Mae'r dyddiad cau yn agosáu ar gyfer grantiau'r Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig i drawsnewid systemau fferylliaeth yng Nghymru

Mae’r dyddiad cau nesaf (4 Gorffennaf 2024) yn prysur agosáu i gyflenwyr systemau fferylliaeth wneud cais am grantiau i'w helpu i ddatblygu technoleg gwasanaeth presgripsiynau electronig (EPS) i’w defnyddio yng Nghymru.

20/06/24
Prosiect darganfod iechyd meddwl ar restr fer Gwobrau GIG Cymru

Mae prosiect 12 wythnos i nodi heriau a chyfleoedd mewn gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o Wobrau GIG Cymru. 

14/06/24
IGDC yn cyhoeddi strategaeth i drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal erbyn 2030

Mae’r rôl drawsnewidiol y bydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) yn ei chwarae wrth ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal wedi’i nodi mewn strategaeth hirdymor newydd.

13/06/24
Tîm Data Mawr yn dathlu digwyddiad llwyddiannus arall: Dysgu mewn partneriaeth

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd y tîm Dadansoddeg Uwch yn yr Adnodd Data Cenedlaethol, mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, ei bedwerydd digwyddiad Data Mawr, gan groesawu’r niferoedd mwyaf erioed i’w weminar ar-lein.

10/06/24
Y darparwr technoleg gofal iechyd EMIS yn profi meddalwedd presgripsiwn electronig i'w ddefnyddio yng Nghymru

As pharmacies prepare for a new digital service that will completely change the way prescriptions are managed, EMIS is announced as the fifth IT system supplier to test its technology to support electronic prescriptions in Wales. 

03/06/24
IGDC ar restr fer dwy wobr yng Ngwobrau Cynaliadwyedd GIG Cymru 2024

Mae Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) a phrosiect Rhesymoli Ystadau IGDC ill dau wedi cael eu cydnabod am eu hymdrechion o ran cynaliadwyedd yn y Wobr Cymru Ffyniannus. 

31/05/24
Mae 'Gwobr Canmoliaeth Uchel'

Mae 'Gwobr Canmoliaeth Uchel' yng Ngwobrau Cymdeithas Rheoli Pobl Gofal Iechyd Cymru 2024 yn mynd i'n tîm arwa

29/05/24
Cynnydd ym maes data a dadansoddeg ar gyfer Gweithrediaeth y GIG trwy'r Platfform Data a Dadansoddeg Cenedlaethol  

Ym mis Mawrth 2024, cyrhaeddodd tîm traws-sefydliadol sy’n trin data cenedlaethol pwysig yng Nghymru garreg filltir bwysig.

23/05/24
Y cyflenwr TG gofal iechyd Clanwilliam yn profi ei dechnoleg presgripsiynau yng Nghymru

Mae’r gwaith o gyflwyno Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yng Nghymru yn cyflymu, gyda’r cyflenwr TG gofal iechyd Clanwilliam yn profi ei dechnoleg i gefnogi’r rhaglen.  

15/05/24
Placiau coffa yn nodi'r defnydd cyntaf o wasanaeth presgripsiynau electronig yng Nghymru

Mae’r feddygfa a’r fferyllfa gyntaf i ddefnyddio presgripsiynau electronig yng Nghymru wedi’u hanrhydeddu â phlaciau coffa. 

10/05/24
Diabetes View yn dod â gwybodaeth ynghyd ar gyfer cleifion â diabetes

Mae Diabetes View bellach ar gael i bob bwrdd iechyd sy’n defnyddio’r Nodyn Ymgynghori ar Ddiabetes yn y fersiwn diweddaraf o Borth Clinigol Cymru (WCP).

24/04/24
Invatech yn derbyn caniatâd i gyflwyno rhagnodi electronig ledled Cymru

Mewn carreg filltir gyffrous arall ym maes rhagnodi electronig yng Nghymru, mae Invatech, y cyflenwr systemau fferyllol, wedi derbyn caniatâd i gyflwyno ei dechnoleg ledled Cymru.

08/04/24
Gweithwyr gofal iechyd yn croesawu diweddariad i ap symudol Porth Clinigol Cymru

Gall meddygon nawr ddefnyddio eu dyfeisiau symudol i wirio dogfennau cleifion, heb orfod defnyddio cyfrifiadur ward a rennir.

27/03/24
Mae system fferylliaeth ddigidol yn helpu i ryddhau bron i 26,000 o apwyntiadau meddygon teulu ledled Cymru mewn un mis

Rhyddhawyd bron i 26,000 o apwyntiadau meddygon teulu ym mis Chwefror yn unig, gan ddiolch i wasanaeth digidol sydd ar gael i bob fferyllfa ledled Cymru.

25/03/24
Positive Solutions yn profi Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yng Nghymru

Positive Solutions yw’r cyflenwr systemau fferyllol diweddaraf i ddatblygu a phrofi technoleg i helpu i gyflwyno Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yng Nghymru.