Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Diweddaraf

 

 
18/09/23
Practis Meddyg Teulu i ddefnyddio Ceisiadau radioleg electronig am y tro cyntaf

Mae prosiect peilot ar gyfer ceisiadau radioleg electronig mewn practisiau meddyg teulu wedi mynd yn fyw yn llwyddiannus mewn practis yn Ne Cymru. Mae ceisiadau radioleg gan ofal sylfaenol yn dilyn llwyddiant ceisiadau prawf patholeg electronig sydd bellach yn cael eu defnyddio gan dros 350 o bractisiau ledled Cymru.

07/09/23
Dyfarnu cyllid hanfodol i dri chyflenwr system fferylliaeth gymunedol ddigidol arall i ddatblygu gwasanaeth rhagnodi electronig yng Nghymru

Mae’r Gronfa Arloesi System Fferylliaeth Gymunedol (CPSIF), a sefydlwyd i gefnogi’r gwaith o gyflwyno Gwasanaeth Rhagnodi Electronig (EPS) yng Nghymru, wedi rhoi tri grant pellach i gyflenwyr system fferylliaeth gymunedol ddigidol, sy'n golygu bod pum sefydliad wedi elwa arni hyd yma.

30/08/23
Cyfarwyddwr y Meddyginiaethau'n Ddigidol yn cyrraedd rhestr fer gwobr genedlaethol

Mae’r cyfarwyddwr sy’n arwain un o’r newidiadau gofal iechyd digidol mwyaf yng Nghymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr TG genedlaethol fawreddog.

22/08/23
Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau'n Ddigidol ym mhrif ddigwyddiad y DU

bydd yr Athro Hamish Laing, Uwch Berchennog Cyfrifol y Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol (DMTP) yn siarad ar y cynnydd yn y broses rhagnodi digidol cyflawn ym mhob lleoliad gofal i gleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

18/08/23
DHCW HETT

Cyfle i wrando a dysgu ar y cyd yn Sioe HETT 2023

11/08/23
Cyrraedd carreg filltir allweddol yn y cynllun i ddarparu Gwasanaeth Rhagnodi Electronig yng Nghymru

Mae profion byw ar fin dechrau ar Wasanaeth Rhagnodi Electronig (EPS) newydd a fydd yn golygu bod presgripsiynau'n cael eu hanfon yn electronig o bractis meddyg teulu i'r fferyllfa o ddewis claf, heb fod angen presgripsiwn papur.

02/08/23
Mae tîm Sicrwydd Ansawdd a Chydymffurfiaeth Reoleiddiol DHCW wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru 2023.

Mae’r gwobrau GIG Cymru yn dathlu rhagoriaeth mewn iechyd a gofal ledled Cymru.

01/08/23
DHCW yn croesawu Strategaeth Ddigidol a Data ar ei newydd wedd

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi croesawu cyhoeddi Strategaeth Digidol a Data ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru ar ei newydd wedd.

27/07/23
Dewis Fferyllfa yn dathlu deng mlynedd o 'wneud gwahaniaeth cadarnhaol'

Mae Dewis fferyllfa – sef system cofnodion digidol GIG Cymru a ddefnyddir gan fferyllwyr – yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed yr haf hwn. Dechreuodd y system yn 2013 fel platfform i alluogi fferyllwyr cymunedol i gofnodi ymgynghoriadau, rhannu gwybodaeth, darparu triniaeth ar gyfer amrywiol anhwylderau cyffredin a chynhyrchu hawliadau am daliad.

25/07/23
System Gweinyddu Cleifion Cymru yn cysylltu Gogledd Cymru

Mae rhaglen waith enfawr wedi llwyddo i gysylltu fersiynau ar wahân o System Gweinyddu Cleifion Cymru (WelshPAS) yng Ngogledd Cymru. Mae’n dod â holl ardaloedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (PBC) ynghyd i greu un fersiwn unigol o'r WelshPAS.

19/07/23
Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau'n Ddigidol yn lansio fideo animeiddiedig newydd

Mae’r ffordd y caiff meddyginiaethau eu rhagnodi, eu dosbarthu a’u gweinyddu yng Nghymru yn newid – ac mae’r tîm sy’n arwain y gwaith cyffrous hwn wedi creu fideo animeiddiedig newydd i helpu cleifion, y cyhoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddeall y manteision a ddaw yn sgil hyn.

13/07/23
Graddedigion Cyntaf yn dathlu Rhaglen Cenhadon Newid

Cwblhaodd y Rhaglen Cenhadon Newid sydd dan arweiniad DHCW ei digwyddiad graddio cyntaf yr wythnos diwethaf ac mae dros 40 o fyfyrwyr wedi graddio’n llwyddiannus ac yn rhannu eu straeon am sut mae’r rhaglen wedi eu helpu i arwain newid.

05/07/23
Dathlu GIG 75

Wrth i’r GIG nodi ei ben-blwydd yn 75 oed, mae Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn myfyrio ar y newidiadau dramatig yr ydym wedi’u gweld ym maes gofal iechyd ers sefydlu’r gwasanaeth iechyd.

30/06/23
Iechyd a gofal digidol dan sylw mewn dau ddigwyddiad i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 75 oed

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru a’r Portffolio Trawsnewid Gweinyddu Meddyginiaethau’n Ddigidol yn edrych ymlaen at arddangos eu gwaith mewn dwy gynhadledd a digwyddiad cenedlaethol sydd ar ddod i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 75 oed.

20/06/23
Meddyginiaethau Digidol dan sylw yng Nghynhadledd MediWales Connects 

Bydd trawsnewid meddyginiaethau’n ddigidol dan y chwyddwydr yng Nghynhadledd Cydweithio’r GIG MediWales Connects, a gynhelir yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd ar 29 Mehefin. 

20/06/23
e-Lyfrgell GIG Cymru: arolygon adborth e-Adnoddau

Mae e-Lyfrgell GIG Cymru yn darparu ystod gynhwysfawr o e-Adnoddau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol megis crynodebau tystiolaeth, canllawiau ac e-ddysgu.

15/06/23
Nodyn ymgynghoriad diabetes yn newid tirwedd ar gyfer cleifion diabetes

Mae cofnod electronig a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cleifion diabetes yn mynd o nerth i nerth. Mae dros 6,000 o nodiadau ymgynghoriad Diabetes (DCN) yn cael eu creu bob mis ac mae mwy na 150,000 o DCNs wedi’u creu ers ei lansio yn 2019.

15/06/23
Cerdded gyda Balchder: Gorymdaith Pride Cymru

Ddydd Sadwrn 17 Mehefin bydd pobl o bob rhan o GIG Cymru yn gorymdeithio drwy Ganol Dinas Caerdydd i ddathlu mis Balchder.

12/06/23
Tîm Dewis Fferyllfa yn Ennill Gwobr am ei Waith Stiwardiaeth Ddiagnostig

Mae gwaith tîm Dewis Fferyllfa yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) wedi’i gydnabod yng Ngwobrau Antibiotic Guardian. 

07/06/23
Y ddau gyflenwr systemau fferylliaeth gymunedol cyntaf wedi cael cyllid i ddatblygu gwasanaeth presgripsiynau electronig yng Nghymru