Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae GGGC yn casglu data o ffynonellau amrywiol ar draws gofal iechyd yng Nghymru. Rydym yn storio data yn ymwneud â dros 50 miliwn o ymweliadau cleifion allanol a 27 miliwn o achosion gofal cleifion mewnol.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru’n gweithio gyda byrddau iechyd, ymddiriedolaethau, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill i sbarduno Ffrwd Waith Gwella ac Arloesi (3) Rhaglen Strategaeth Ddigidol GIG Cymru, gyda rhaglenni gwaith penodedig ar waith er mwyn:

  • sefydlu polisi a fframwaith Llywodraethu Gwybodaeth cenedlaethol
  • datblygu capasiti a gallu o fewn ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol
  • gwella ansawdd ein data trwy ddefnyddio safonau fel Termau Clinigol Snomed
  • rhannu gwybodaeth mewn modd diogel a phriodol, sydd hefyd yn cael ei amlygu fel blaenoriaeth allweddol yn Cymru Iachach.

Ar hyn o bryd, rydym yn casglu data o ffynonellau amrywiol ar draws gofal iechyd yng Nghymru. Rydym yn storio data yn ymwneud â dros 50 miliwn o ymweliadau cleifion allanol a 27 miliwn o achosion gofal cleifion mewnol.  

Hefyd, rydym yn cadw cronfeydd data cenedlaethol eraill yn ymwneud â gofal eilaidd, genedigaethau, marwolaethau, iechyd plant a mwy. Mae byrddau iechyd a Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r data hwn i fonitro, dadansoddi, llywio polisi, rheoli a gwella’r gofal y mae cleifion yn ei dderbyn. 

Rydym yn datblygu Porth Gwybodaeth Iechyd a Gofal Cymru (WHCIP) newydd. Dyma fydd y pwynt canolog ar gyfer cael mynediad i’n holl wasanaethau a chynhyrchion data a deallusrwydd. Bydd rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn ar gael yn y gwanwyn eleni. 

Rydym yn darparu gwasanaethau a chymorth sy’n caniatáu i ddata cleifion gael ei gadw, ei drefnu neu ei ddosbarthu mewn gwahanol ffyrdd: 

  • Rydym yn casglu ac yn prosesu’r ffeithiau a’r ffigyrau sy’n helpu i gynnal GIG Cymru yn effeithiol a’u storio yn warws data GIG Cymru, yn unol â safonau cenedlaethol a pholisïau Llywodraethu Gwybodaeth. Mae’r data sy’n cael ei gasglu’n cael ei ddadansoddi a’i droi yn wybodaeth ac ystadegau defnyddiol sydd o fudd i ofal cleifion yn y pen draw.    
  • Er mwyn rhoi mynediad i fyrddau iechyd, ymddiriedolaethau a Llywodraeth Cymru i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn y ffordd y mae arnynt ei hangen, rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o apiau gwe, gan gynnwys dangosfyrddau, dangosyddion ansawdd data, mapiau iechyd, offer adrodd ar-lein ac e-borthau wedi’u teilwra.
  • Ein nod yw gwella ansawdd gwybodaeth gofal iechyd wedi’i godio’n glinigol, gan gynnwys manylion safonau codio Cymru a rhaglenni hyfforddiant estynedig. Hefyd, rydym yn darparu gwasanaethau codio clinigol i egluro rheolau dosbarthu presennol ac i sicrhau bod data’n cael ei gofnodi’n gyson ac yn gywir.

Rydym yn gwella ansawdd y wybodaeth a ddefnyddir yn GIG Cymru trwy safoni – gan geisio sicrhau dealltwriaeth ar y cyd o eiriau a rhifau a ddefnyddir mewn gwasanaethau gofal iechyd. Rydym yn cadw Geiriadur Data GIG Cymru – sef canllaw hawdd i’w ddefnyddio ar ddiffinio, casglu a dehongli’r safonau data a gytunir yn genedlaethol a fabwysiedir gan y GIG yng Nghymru, yn ogystal â gwasanaethau Safonau Data.