Neidio i'r prif gynnwy

Camddefnyddio Sylweddau

Croeso i'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol ar Gamddefnyddio Sylweddau ar y we. Mae'r wefan hon yn arddangos ystod eang o Ddangosyddion Data, gan adrodd ar amrywiaeth o eitemau a gedwir ar Gronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau (WNDSM). Mae'r Dangosyddion a'r adroddiadau sydd ar gael yn cael eu diweddaru bob mis, unwaith y bydd y cyflwyniadau data diweddaraf yn cael eu prosesu.

Ynglŷn â Chamddefnyddio Sylweddau

Mae mynd i'r afael â phroblemau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Mae'n fater cymhleth sy'n cynnwys ystod eang o wasanaethau gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr, statudol ac anstatudol. Mae enghraifft wych o weithio ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a Darparwyr Gwasanaethau Triniaeth ledled Cymru wedi galluogi gwneud cynnydd yn y maes hwn trwy sefydlu Cronfa Ddata Camddefnyddio Sylweddau Cymru gyfan.

Mae data cadarn yn hanfodol i helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a'n helpu ni i gyd i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am gynllunio a blaenoriaethu gwasanaethau triniaeth. Mae system casglu data Cymru Gyfan yn gam allweddol yn natblygiad system gwybodaeth reoli a fydd yn darparu gwybodaeth strategol a gweithredol ar natur a graddau camddefnyddio sylweddau ledled Cymru ac effeithiolrwydd gwahanol wasanaethau triniaeth.

Sefydlwyd Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau ar 1 Ebrill 2005 gan ddefnyddio set ddata gyffredin a diffiniadau data safonol a weithredwyd o ganlyniad i Lywodraeth Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn gweithio'n agos gyda Darparwyr Gwasanaethau Triniaeth ledled Cymru. Diweddarwyd y set ddata gyffredin a'r diffiniadau data fel rhan o adolygiad ehangach ym mis Ebrill 2014.

Mae Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau yn darparu data ar bobl a atgyfeiriwyd i gael triniaeth am broblem camddefnyddio sylweddau. Mae'r wybodaeth yn cynnwys gwasanaethau a ddarperir gan fwyafrif y sefydliadau sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Gronfa Ddata yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen i fonitro cyflawniadau yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol.

Camddefnyddio Sylweddau Chwarterol

Mae’r ystadegau hyn yn crynhoi data ar atgyfeiriadau I asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol yng Nghymru.

Mae’r Adroddiadau Camddefnyddio Sylweddau Chwarterol i’w gweld yma: Camddefnyddio Sylweddau Chwarterol

Adroddiadau Blynyddol Camddefnyddio Sylweddau

Mae’r adroddiad blynyddol diweddaraf i’w weld yma: Adroddiad Blynyddol Diweddaraf ar Gamddefnyddio Sylweddau

Mae’r adroddiadau blynyddol blaenorol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i’w gweld yma: Llywodraeth Cymru Adroddiad Blynyddol Camddefnyddio Sylweddau

 

 

Dangosfwrdd Camddefnyddio Sylweddau

Mynediad i'r Dangosfwrdd Camddefnyddio Sylweddau: Dangosfwrdd Camddefnyddio Sylweddau

 

Adroddiadau Gwe Camddefnyddio Sylweddau

Mae Cronfa Ddata Genedlaethol Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau (WNDSM) yn darparu data ar bobl a atgyfeiriwyd am broblem camddefnyddio sylweddau. Mae'r wybodaeth yn cynnwys gwasanaethau a ddarperir gan fwyafrif y sefydliadau sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae'r gronfa ddata yn darparu gwybodaeth sydd ei hangen i fonitro cyflawniadau yn erbyn y Dangosyddion Perfformiad Allweddol a'r adroddiadau sy'n seiliedig ar wybodaeth sy'n ymwneud â nifer yr atgyfeiriadau gan eitemau data allweddol a gyflwynwyd trwy'r WNDSM.

Nod mynediad i'r Rhyngrwyd yw caniatáu mynediad cynhwysfawr a hyblyg i'r Gronfa Ddata Genedlaethol Camddefnyddio Sylweddau. Yn dilyn cyflwyniadau gan ddarparwyr gwasanaeth, mae'r data'n cael ei ddiweddaru ac mae'n sail i'r dadansoddiad gweithgaredd a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru sy'n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau. Mae'r system hon sy'n seiliedig ar y rhyngrwyd yn caniatáu i ddefnyddwyr terfynol weld data yr adroddir arno. Mae gan Ddarparwyr Gwasanaeth y gallu i fonitro eu perfformiad yn erbyn targedau cenedlaethol cytunedig a chynnal dadansoddiad tueddiadau gan fod data o 2005 ar gael. Mae'r system hefyd yn darparu dadansoddiadau o ddata ar ffurf graffigol sy'n caniatáu i'r defnyddiwr terfynol nodi ei berfformiad cyfredol yn hawdd yn erbyn targedau cenedlaethol, a galluogi meincnodi perfformiad asiantaethau.

Mae'r dangosyddion perfformiad allweddol cenedlaethol hyn yn berthnasol i wasanaethau i unigolion sy'n camddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau eraill. Fe'u mireiniwyd o ganlyniad i ymgynghoriad llawn, ffurfiol yng Nghymru a'u llywio gan ddadansoddiad annibynnol y dangosyddion arfaethedig gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus. Dylai Partneriaethau Diogelwch Cymunedol ymgorffori'r DPAau a'r dangosyddion cysylltiedig ym mhob Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) neu gontract. Mae canllawiau ar ddiffiniadau lle bo hynny'n briodol, gofynion adrodd a ffynonellau data yn cyd-fynd â phob DPA. Yn y lle cyntaf, dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am y DPA i'r Tîm Rhanbarthol Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau priodol.

Gellir gweld dyddiadau cyflwyno a chyhoeddi 2022-23 yma: Dyddiadau Cyflwyno a Chyhoeddi

 

Mynediad i'r adroddiadau ar y we ar gyfer defnyddwyr awdurdodedig: Adroddiadau Gwe Camddefnyddio Sylweddau

Anfonwch unrhyw ymholiadau neu sylwadau at: sylweddmisuse-queries@wales.nhs.uk

 

Dogfennaeth Camddefnyddio Sylweddau

Mae'r ddogfennaeth sy'n ymwneud â Chronfa Ddata Genedlaethol Gymreig 2022-23 ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau yn cynnwys:

Diffiniadau Busnes

Rheolau Busnes

Rheolau Ansawdd a Gwirio Data

Canllawiau DPA

Canllawiau TOP

Ffurflen TOP