Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion wedi'u harchifo

 

23/03/21
Gwasanaethau Digidol i chwarae rhan fawr wrth ddarparu iechyd a gofal yn y dyfodol

Bydd gwasanaethau digidol a thechnoleg newydd yn chwarae rhan allweddol wrth ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yn y dyfodol, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw fel rhan o’i chynllun iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer adfer ar ôl COVID-19.

22/03/21
Mynediad digidol i ddelweddau cleifion yn rhoi'r darlun llawn i feddygon

Erbyn hyn, gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru weld delweddau o'u cleifion – fel pelydrau-X a sganiau MRI – trwy glicio ar un botwm yn unig.

O’r blaen, byddai'n rhaid i feddygon fynd trwy sawl system, neu aros i dderbyn copi caled neu sgan, pe bai'r delweddau'n cael eu tynnu mewn lleoliadau eraill. Nawr, mae delweddau pob claf ar gael, ni waeth ble mae’n derbyn gofal yng Nghymru.

01/03/21
Nodwedd gwybodaeth arennol newydd ar y gweill ar gyfer Porth Clinigol Cymru

Ar hyn o bryd, mae crynodeb digidol o ofal cleifion arennol yn cael ei ddatblygu ar gyfer Porth Clinigol Cymru.

26/02/21
Llythyr agored gan Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Ar 1 Ebrill, bydd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn newid i fod yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru, a fydd yn Awdurdod Iechyd Arbennig newydd.

29/01/21
Gofal cymdeithasol a'r Adnodd Data Cenedlaethol yng Nghymru

Mae cyfres gweminar Yr Adnodd Data Cenedlaethol (NDR) yn parhau wrth i ni archwilio'r strategaeth a'r weledigaeth ar gyfer data gofal cymdeithasol yng Nghymru ac arddangos enghreifftiau lle mae data cydgysylltiedig eisoes yn cael ei ddefnyddio i wneud gwahaniaeth go iawn

29/01/21
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn addo cefnogi cyfleoedd recriwtio i gyn-filwyr

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yw'r 100fed sefydliad i arwyddo'r cynllun Addewid Step into Health bellach, sef rhaglen sy'n cefnogi aelodau o gymuned y lluoedd arfog i chwilio am gyfleoedd cyflogaeth yn y GIG.

29/01/21
Gwasanaeth brechlynnau yn cysylltu â phractisiau meddygon teulu yng Nghymru

Mae data brechlynnau a gesglir ar System Imiwneiddio Cymru (WIS) bellach ar gael i feddygon teulu trwy'r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol (PCIT) ac fe'u diweddarir bedair gwaith y dydd.

18/01/21
Gwaith uwchraddio mawr ar gyfer TG a meddalwedd yn labordai patholeg GIG Cymru

Mae chwe labordy patholeg GIG Cymru wedi cael caledwedd TG newydd ac mae eu meddalwedd wedi’i huwchraddio, sy’n golygu gwelliannau i’r system, gwell gwytnwch a phroses rheoli data haws.

06/01/21
Ysgrifennydd Bwrdd newydd wedi'i benodi i Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Penodwyd Ysgrifennydd Bwrdd sydd â phrofiad helaeth mewn llywodraethu gofal iechyd i'r Awdurdod Iechyd Arbennig newydd - Iechyd a Gofal Digidol Cymru.

24/12/20
Diolch a Chyfarchion y Tymor
17/12/20
Datganiad ar uwchraddio i WLIMS

Darllen ein datganiad ar uwchraddio i WLIMS

10/12/20
Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn cael ei henwi'n Athro Ymarfer

Mae Helen Thomas wedi cael ei henwi’n Athro Ymarfer ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

10/12/20
Mae ein rhaglen sgiliau digidol, Athrofa Wybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), wedi ymuno â Phrifysgol arall

Honnir bod cytundeb sy’n torri tir newydd, a arwyddwyd heddiw rhwng dwy brifysgol fawr GIG Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn garreg filltir sy’n cysylltu technoleg iechyd ac academia.

08/12/20
Bydd system ddigidol newydd yn cefnogi cyflwyno brechlyn COVID-19 yng Nghymru

Mae system ar gyfer creu a threfnu apwyntiadau brechu COVID-19 wedi cael ei datblygu gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS).

Bydd System Imiwneiddio Cymru (WIS), a adeiladwyd yn fewnol gan ddatblygwyr GIG Cymru, yn cefnogi cyflwyno'r brechlyn Pfizer/BioNTech a brechlynnau COVID-19 cymeradwy eraill ar draws y byrddau iechyd.

04/12/20
Meddygon teulu yng Nghymru i elwa o fynediad at ap cyngor ac arweiniad newydd

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) wedi galluogi meddygon teulu a staff practisiau meddygon teulu yng Nghymru i gael mynediad at ap sy'n cysylltu defnyddwyr â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol arbenigol pan fydd angen cyngor am ofal cleifion cymhleth arnynt.

20/11/20
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) a GIG Cymru yn ennill Gwobr Nursing Times

Mae trawsnewidiad cenedlaethol dogfennaeth nyrsio wedi ennill Gwobr Nursing Times 2020. Cyflawnwyd y wobr yn y categori ‘Technoleg a Data ym maes Nyrsio’.

12/11/20
Enwyd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru 'y lle gorau i weithio ym maes TG' yng Ngwobrau Diwydiant TG y DU 2020
10/11/20
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i ddarparu gweminarau hyfforddi ar gyfer Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru

Mae Gwasanaeth Ymgynghori Fideo GIG Cymru bellach ar gael ar draws Gofal Sylfaenol a fydd yn cynnwys gwasanaethau Deintyddol, Ymarfer Cyffredinol, Optometreg a Fferylliaeth.  

10/11/20
Nod gwefan newydd yw gwella canlyniadau iechyd i bobl Cymru gan ddefnyddio dangosfyrddau data

Mae gwefan newydd wedi'i lansio i arddangos y rhaglen Gwerth mewn Iechyd genedlaethol yng Nghymru.

09/11/20
System fferylliaeth ysbytai Cymru Gyfan yn mynd yn fyw yn Aneurin Bevan

Yn barod ar gyfer agor Ysbyty Athrofaol y Faenor ym mis Tachwedd 2020, ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw'r cyntaf yng Nghymru i roi system fferylliaeth newydd ar waith fel rhan o gynllun mawr i foderneiddio fferylliaeth a phresgripsiynu.