Neidio i'r prif gynnwy

Yn Fanwl

 

 
Defnydd llwyddiannus o WISDM ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Mae pob eiliad yn cyfrif – pwysigrwydd astudiaethau asesu amser mewn gofal iechyd
Pwysigrwydd dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr wrth ddylunio gwasanaethau mamolaeth digidol

Yn y postiad hwn, mae Anne Watkins, Sian Thomas a Sarah Aston yn trafod pwysigrwydd dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr a sut mae wedi’i gymhwyso i Raglen Mamolaeth Ddigidol Cymru.

Mae Dewis Fferyllfa yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed

"Nid dim ond rhoi label ar flwch mohono…”

Yr arolwg defnyddioldeb systemau digidol cenedlaethol: Gwnewch yn siŵr fod eich llais yn cael ei glywed

Esboniodd Christian Smith, Prif Swyddog Gwybodaeth Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, bydd arolwg defnyddioldeb newydd ar gyfer clinigwyr rheng flaen a fydd yn cael ei lansio yn ddiweddarach y mis hwn yn cynnig cyfle i drafod dyluniad a defnyddioldeb systemau digidol ledled Cymru – a gallai dim ond wyth munud o’ch amser wneud gwahaniaeth mawr.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2023: Pam y dylai cyfleoedd tecach i fenywod sy'n gweithio ym maes iechyd digidol fod yn flaenoriaeth

Mae arnom angen fwy o fenywod a mwy o amrywiaeth ar bob lefel yn ein diwydiant, os ydym am greu cynhyrchion a gwasanaethau sydd wir yn gweithio i bawb sy'n eu defnyddio.

Blog - 5 Rhesymau pam y dylai meddygon teulu fabwysiadu Ap GIG Cymru gan Dr Aled Davies

Fel meddyg teulu, rwy’n deall pwysigrwydd darparu’r gofal gorau posibl i’m cleifion. Gyda datblygiad Ap GIG Cymru, rydym ar fin gweld sut y gallwn wella'r gwasanaeth i'n cleifion a gwneud bywyd yn haws i ni fel meddygon teulu.

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Sam Hall - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl

Mae Sam Hall, ein Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Gofal Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl newydd yn esbonio beth yw rhai o'r heriau i'r gwasanaethau hyn, ac yn siarad am yr hyn a’i denodd i’r swydd.

Blog: Sut mae Gwasanaethau Digidol i Gleifion a'r Cyhoedd yn Gweithio (DSPP)

Mae'r rhaglen DSPP yn rhan o Iechyd a Gofal Digidol Cymru.  Mae'r rhaglen yn gweithio mewn partneriaeth â Kainos i ddatblygu Ap GIG Cymru.  

Cyfweliad: Sut mae mynd yn ddigidol wedi lleihau ein hamser archwilio yn ddramatig, gyda Suzanne Crompton

Mae Suzanne Crompton, Arweinydd Therapi Galwedigaethol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn datgelu sut mae newid o bapur a thaenlenni i lif gwaith cwbl ddigidol wedi trawsnewid proses archwilio ei hadran.

Blog - Prif rwystrau mewn trawsnewid digidol

Gwnaed llawer ynghylch pa mor gyflym y mae technoleg sy’n wynebu cleifion wedi’i defnyddio yn ystod pandemig Covid-19 i gefnogi cyfathrebu o bell rhwng pobl a’u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac i ddechrau creu modelau gofal newydd.

Blog - Ymgysylltu cleifion a'r cyhoedd mewn iechyd a gofal digidol

Ydych chi erioed wedi ystyried pa mor unigryw ydych chi a pha mor ddibynnol ydych chi ar rannau o'ch corff yn gweithio'n iawn yn eu cyfanrwydd, a beth sy'n digwydd pan nad yw rhywbeth yn gweithio? I mi, mae hyn yn gallu teimlo ychydig fel sut mae'r GIG yn gweithio, a sut rydym yn gwneud iawn ac efallai'n gorwneud i adael i'r rhan honno wella neu ddod o hyd i ffordd wahanol o wneud i bethau weithio.

Blog: Beth yw Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP), a ble ryd
Cyfweliad: effaith System Imiwneiddio Cymru ar y broses o gyflwyno brechiadau COVID-19 torfol

Cyfweliad gyda Hayley Gale, Hwylusydd Nyrs Imiwneiddio, ar effaith System Imiwneiddio Cymru ar y broses o gyflwyno brechiadau COVID-19 torfol.

Beth mae gofal iechyd digidol yn ei olygu i chi?

Mae’r pandemig wedi newid ein perthynas â gwasanaethau gofal iechyd; yn y flwyddyn ddiwethaf, bydd llawer ohonom wedi mynychu ymgynghoriad meddyg teulu rhithiol neu ymgynghoriad ffôn gyda meddyg a allai fod wedi bod yn gweithio gartref, gyda mynediad digidol llawn at eich cofnodion iechyd. Wrth i ni symud ar frys i leihau cyswllt wyneb yn wyneb ym mis Mawrth 2020, rydym wedi mabwysiadu technoleg ddigidol yn gyflym ar draws GIG Cymru.

Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol (GPC) Cymru yn cymeradwyo cais gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru i roi mynediad at Gofnod Meddygon Teulu Cymru i wasanaethau Dewis Fferyllfa.

Mae GPC Cymru wedi cymeradwyo cais mynediad gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) i Gofnod Meddygon Teulu Cymru (WGPR) mewn modiwlau ychwanegol o'r cymhwysiad Dewis Fferyllfa.

Sut mae technoleg ddigidol yn paratoi'r ffordd ar gyfer newid mewn fferylliaeth gymunedol yng Nghymru

Wrth i rôl fferylliaeth gymunedol barhau i symud yn sylweddol tuag at ddull gofal mwy integredig sy'n canolbwyntio ar y claf, mae Cheryl Way, ein Harweinydd Clinigol ar gyfer fferylliaeth, yn ystyried sut mae digidol yn chwarae rhan bwysig wrth lunio ei dyfodol.

Sesiwn holi ac ateb gyda phrentis Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), Ethan Needham

Mae ein prentisiaid WIDI wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi gwaith Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn ystod pandemig COVID-19.

System ddigidol yn lleddfu'r boen o gael atgyfeiriad deintyddol

Mae John yn rhoi gwybod i ni faint o argraff a gafodd y system e-Atgyfeiriadau Deintyddol arno.

Steve y Seiberddiogelwr: Sesiwn holi ac ateb gyda'n harbenigwr seiberddiogelwch

Mae Steve Banks yn datod cloeon. Ac yntau'n uwch arbenigwr seiberddiogelwch gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, mae'n rhan o'i swydd.