Neidio i'r prif gynnwy

YnFanwl

Blog: Sut mae Gwasanaethau Digidol i Gleifion a'r Cyhoedd yn Gweithio (DSPP)

Mae'r rhaglen DSPP yn rhan o Iechyd a Gofal Digidol Cymru.  Mae'r rhaglen yn gweithio mewn partneriaeth â Kainos i ddatblygu Ap GIG Cymru.  

Cyfweliad: Sut mae mynd yn ddigidol wedi lleihau ein hamser archwilio yn ddramatig, gyda Suzanne Crompton

Mae Suzanne Crompton, Arweinydd Therapi Galwedigaethol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn datgelu sut mae newid o bapur a thaenlenni i lif gwaith cwbl ddigidol wedi trawsnewid proses archwilio ei hadran.

Blog - Prif rwystrau mewn trawsnewid digidol

Gwnaed llawer ynghylch pa mor gyflym y mae technoleg sy’n wynebu cleifion wedi’i defnyddio yn ystod pandemig Covid-19 i gefnogi cyfathrebu o bell rhwng pobl a’u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, ac i ddechrau creu modelau gofal newydd.

Blog - Ymgysylltu cleifion a'r cyhoedd mewn iechyd a gofal digidol

Ydych chi erioed wedi ystyried pa mor unigryw ydych chi a pha mor ddibynnol ydych chi ar rannau o'ch corff yn gweithio'n iawn yn eu cyfanrwydd, a beth sy'n digwydd pan nad yw rhywbeth yn gweithio? I mi, mae hyn yn gallu teimlo ychydig fel sut mae'r GIG yn gweithio, a sut rydym yn gwneud iawn ac efallai'n gorwneud i adael i'r rhan honno wella neu ddod o hyd i ffordd wahanol o wneud i bethau weithio.

Blog: Beth yw Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP), a ble ryd
Cyfweliad: effaith System Imiwneiddio Cymru ar y broses o gyflwyno brechiadau COVID-19 torfol

Cyfweliad gyda Hayley Gale, Hwylusydd Nyrs Imiwneiddio, ar effaith System Imiwneiddio Cymru ar y broses o gyflwyno brechiadau COVID-19 torfol.

Beth mae gofal iechyd digidol yn ei olygu i chi?

Mae’r pandemig wedi newid ein perthynas â gwasanaethau gofal iechyd; yn y flwyddyn ddiwethaf, bydd llawer ohonom wedi mynychu ymgynghoriad meddyg teulu rhithiol neu ymgynghoriad ffôn gyda meddyg a allai fod wedi bod yn gweithio gartref, gyda mynediad digidol llawn at eich cofnodion iechyd. Wrth i ni symud ar frys i leihau cyswllt wyneb yn wyneb ym mis Mawrth 2020, rydym wedi mabwysiadu technoleg ddigidol yn gyflym ar draws GIG Cymru.

Pwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol (GPC) Cymru yn cymeradwyo cais gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru i roi mynediad at Gofnod Meddygon Teulu Cymru i wasanaethau Dewis Fferyllfa.

Mae GPC Cymru wedi cymeradwyo cais mynediad gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) i Gofnod Meddygon Teulu Cymru (WGPR) mewn modiwlau ychwanegol o'r cymhwysiad Dewis Fferyllfa.

Sut mae technoleg ddigidol yn paratoi'r ffordd ar gyfer newid mewn fferylliaeth gymunedol yng Nghymru

Wrth i rôl fferylliaeth gymunedol barhau i symud yn sylweddol tuag at ddull gofal mwy integredig sy'n canolbwyntio ar y claf, mae Cheryl Way, ein Harweinydd Clinigol ar gyfer fferylliaeth, yn ystyried sut mae digidol yn chwarae rhan bwysig wrth lunio ei dyfodol.

Sesiwn holi ac ateb gyda phrentis Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), Ethan Needham

Mae ein prentisiaid WIDI wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi gwaith Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn ystod pandemig COVID-19.

System ddigidol yn lleddfu'r boen o gael atgyfeiriad deintyddol

Mae John yn rhoi gwybod i ni faint o argraff a gafodd y system e-Atgyfeiriadau Deintyddol arno.

Steve y Seiberddiogelwr: Sesiwn holi ac ateb gyda'n harbenigwr seiberddiogelwch

Mae Steve Banks yn datod cloeon. Ac yntau'n uwch arbenigwr seiberddiogelwch gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, mae'n rhan o'i swydd.

Dadansoddi, archwilio, gwirio: C&A Rob Murray, ein Rheolwr Profi Meddalwedd

Siaradom â Rob Murray, ein Rheolwr Profi Meddalwedd

Sbotolau ar Ddosbarthiad a Chodio Clinigol

Information about patient care plays an essential part in the delivery of health services in Wales.  Delve into the world of the NWIS Clincal Coder to learn more.

Astudiaeth Achos: Drawsgrifio Meddyginiaethau ac E-ryddhau

Pan gaiff cleifion eu rhyddhau o’r ysbyty, caiff gwybodaeth am y meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt ei hanfon at eu meddyg teulu. Mae hyn yn angenrheidiol i gefnogi gofal parhaus claf.

Ffocws ar y Gwasanaeth Argraffu a Reolir
Efallai nad yw darparu set ddibynadwy o argraffwyr yn swnio fel y datblygiad mwyaf cyffrous ym maes TG, ond i feddygfeydd sy’n dibynnu’n gyfan gwbl ar argraffwyr i gynhyrchu presgripsiynau, mae cael gwasanaeth dibynadwy yn hollbwysig ar gyfer gofal cleifion.
Gwasanaeth Argraffu a Reolir o fudd i brosesu presgripsiynau

Fel gyda nifer o weithrediadau TG, disgwylir rhai o’r buddion ar unwaith, mae rhai eraill yn ymddangos ar ôl i’r gwasanaeth fod yn weithredol am beth amser, gyda chanlyniadau syfrdanol.  Mae peilot diweddar y gwasanaeth argraffu a reolir wedi bod o fudd nid yn unig ar lefel meddygfeydd, ond yr holl ffordd drwodd i’r Bartneriaeth Cydwasanaethau

Gwasanaeth Adrodd Canlyniadau Cymru a Thrawsblannu Gwaed

Mae cyflwyno system gyfrifiadurol newydd mewn ysbytai wedi lleihau’r angen i gleifion trawsblannu gwaed a mêr esgyrn deithio’n bell i glinigau ar ôl eu triniaeth.

Astudiaeth Achos Cais am Brofion ac Adrodd Canlyniadau i Feddygon Teulu (GPTR): Prestatyn Iach

Mae’r profiad rhwystredig o gleifion yn gorfod dychwelyd i’w meddygfa i ail-wneud profion gwaed dyblyg yn dod yn hen beth, diolch i system gyfrifiadurol newydd.