Neidio i'r prif gynnwy

YnFanwl

25/09/2020
Sut mae technoleg ddigidol yn paratoi'r ffordd ar gyfer newid mewn fferylliaeth gymunedol yng Nghymru

Wrth i rôl fferylliaeth gymunedol barhau i symud yn sylweddol tuag at ddull gofal mwy integredig sy'n canolbwyntio ar y claf, mae Cheryl Way, ein Harweinydd Clinigol ar gyfer fferylliaeth, yn ystyried sut mae digidol yn chwarae rhan bwysig wrth lunio ei dyfodol.

29/06/2020
Sesiwn holi ac ateb gyda phrentis Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), Ethan Needham

Mae ein prentisiaid WIDI wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi gwaith Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn ystod pandemig COVID-19.

14/01/2020
System ddigidol yn lleddfu'r boen o gael atgyfeiriad deintyddol

Mae John yn rhoi gwybod i ni faint o argraff a gafodd y system e-Atgyfeiriadau Deintyddol arno.

28/12/2019
Steve y Seiberddiogelwr: Sesiwn holi ac ateb gyda'n harbenigwr seiberddiogelwch

Mae Steve Banks yn datod cloeon. Ac yntau'n uwch arbenigwr seiberddiogelwch gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, mae'n rhan o'i swydd.

26/09/2018
Dadansoddi, archwilio, gwirio: C&A Rob Murray, ein Rheolwr Profi Meddalwedd

Siaradom â Rob Murray, ein Rheolwr Profi Meddalwedd

20/02/2019
Sbotolau ar Ddosbarthiad a Chodio Clinigol

Information about patient care plays an essential part in the delivery of health services in Wales.  Delve into the world of the NWIS Clincal Coder to learn more.

01/04/2019
Astudiaeth Achos: Drawsgrifio Meddyginiaethau ac E-ryddhau

Pan gaiff cleifion eu rhyddhau o’r ysbyty, caiff gwybodaeth am y meddyginiaethau sydd eu hangen arnynt ei hanfon at eu meddyg teulu. Mae hyn yn angenrheidiol i gefnogi gofal parhaus claf.

01/04/2019
Ffocws ar y Gwasanaeth Argraffu a Reolir
Efallai nad yw darparu set ddibynadwy o argraffwyr yn swnio fel y datblygiad mwyaf cyffrous ym maes TG, ond i feddygfeydd sy’n dibynnu’n gyfan gwbl ar argraffwyr i gynhyrchu presgripsiynau, mae cael gwasanaeth dibynadwy yn hollbwysig ar gyfer gofal cleifion.
01/04/2019
Gwasanaeth Argraffu a Reolir o fudd i brosesu presgripsiynau

Fel gyda nifer o weithrediadau TG, disgwylir rhai o’r buddion ar unwaith, mae rhai eraill yn ymddangos ar ôl i’r gwasanaeth fod yn weithredol am beth amser, gyda chanlyniadau syfrdanol.  Mae peilot diweddar y gwasanaeth argraffu a reolir wedi bod o fudd nid yn unig ar lefel meddygfeydd, ond yr holl ffordd drwodd i’r Bartneriaeth Cydwasanaethau

31/03/2019
Gwasanaeth Adrodd Canlyniadau Cymru a Thrawsblannu Gwaed

Mae cyflwyno system gyfrifiadurol newydd mewn ysbytai wedi lleihau’r angen i gleifion trawsblannu gwaed a mêr esgyrn deithio’n bell i glinigau ar ôl eu triniaeth.

31/03/2019
Astudiaeth Achos Cais am Brofion ac Adrodd Canlyniadau i Feddygon Teulu (GPTR): Prestatyn Iach

Mae’r profiad rhwystredig o gleifion yn gorfod dychwelyd i’w meddygfa i ail-wneud profion gwaed dyblyg yn dod yn hen beth, diolch i system gyfrifiadurol newydd.