Neidio i'r prif gynnwy

Blog: Beth yw Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP), a ble ryd

Helo a chroeso.  Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn yn Gyd-Gyfarwyddwr Rhaglen y rhaglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP) i nodi lle rydym yn bwriadu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bawb ledled Cymru.  Rydym i gyd wedi gweld a phrofi sut y gall datblygiadau mewn technoleg fod o fudd i'n bywydau a bywydau ein ffrindiau a'n teulu. O fewn y GIG yng Nghymru rydym am ei ddatblygu i fodloni disgwyliadau cyfnewidiol dinasyddion.  Ffurfiwyd y rhaglen DSPP ym mis Ebrill 2020 i drawsnewid iechyd a gofal ar gyfer cleifion a'r cyhoedd yng Nghymru drwy greu gwasanaethau iechyd ar-lein newydd.  Yn benodol, mae'r rhaglen yn ceisio defnyddio technoleg newydd a ffyrdd newydd o weithio i helpu pobl yng Nghymru i gael gwell gofal iechyd, i leddfu'r pwysau ar wasanaethau iechyd a chefnogi darparwyr iechyd i ddarparu iechyd a gofal cydgysylltiedig.

Rwyf am bwysleisio bod pobl yn ganolog i ddull y rhaglen ym mhob ffordd ac yn llywio pob agwedd ar ddylunio, datblygu a chyflawni.  Rydym wedi clywed bod cleifion a’r cyhoedd eisiau: mynediad at wybodaeth ddibynadwy, monitro eu cyflyrau iechyd yn effeithlon, cysylltu â gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, rhannu a derbyn gwybodaeth iechyd bwysig yn ddiymdrech gyda gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, cael eu grymuso a chymryd rheolaeth a rheoli eu hiechyd a’u gofal eu hunain a chael ffordd ymarferol o reoli eu hiechyd a’u gofal eu hunain ac aros yn iach am gyfnod hwy.​​​​​​

Un o’r prif feysydd ffocws ar gyfer ein tîm rhaglen o ran diwallu anghenion cleifion yn well yw dylunio a datblygu Ap GIG Cymru a fydd ar gael fel gwefan y gellir ei chyrchu o gyfrifiaduron, llechi ac fel Ap sy’n rhedeg ar ffonau symudol (Android ac Apple) ac mewn dwy iaith drwyddi draw.  Yn ogystal ag adeiladu'r cymhwysiad porth craidd, mae tîm y rhaglen yn adeiladu'r gwasanaethau a'r safonau i gefnogi integreiddio effeithiol ag ystod amrywiol o wasanaethau digidol sy'n bodoli ac eraill a fydd yn cael eu datblygu yn y dyfodol. Dros amser, y bwriad yw y byddwn yn cynyddu’r cyfoeth o swyddogaethau sydd ar gael drwy Ap GIG Cymru ac yn arwain datblygiad yr ecosystem ddigidol yng Nghymru. 

Mae’n bwysig nodi ein bod yn dilyn dull cydweithredol o adeiladu partneriaethau a fydd yn ein helpu i ddiwallu anghenion pobl Cymru yn awr ac yn y dyfodol.  Rydym yn bwriadu i'r partneriaethau hyn gael eu cefnogi gan ganolfan adnoddau/'Canolfan Ragoriaeth' rithwir i gefnogi newid effeithiol i wasanaethau'r GIG, integreiddio â chyflenwyr a rhannu arferion gwell.  Rydym yn gwneud cynlluniau i lansio Ap GIG Cymru ac yn canolbwyntio ar ddiweddariad rheoledig a fydd yn cynnwys profi a datblygu helaeth fel ein bod yn gwbl sicr y bydd yn diwallu anghenion pobl Cymru.  Rydym yn bwriadu cyfathrebu’r cynnydd yn natblygiad Ap GIG Cymru ac amcanion eraill y rhaglen rwyf wedi tynnu sylw atynt uchod yn rheolaidd.  Mae rhagor o wybodaeth am y Rhaglen DSPP ar gael yma: Digital Services for Patients and Public - Digital Health and Care Wales (nhs.wales)

 

By: Matt Cornish

Co-Programme Director

Digital Services for Patients and the Public