Neidio i'r prif gynnwy

Profi, Olrhain, Diogelu – Olrhain Cysylltiadau Digidol

Os oes unigolyn yn cael ei brofi’n bositif ar gyfer COVID-19 bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â fe/hi dros y ffôn. Gofynnir i'r unigolyn ble mae wedi bod yn ddiweddar ac am unrhyw un y mae wedi bod mewn cysylltiad agos â fe/hi, pa symptomau oedd ganddo/ganddi a'r dyddiad y dechreuodd y symptomau. 

Er mwyn symleiddio'r broses, mae'r system olrhain contractau digidol newydd, sy'n seiliedig ar gronfa ddata Rheoli Perthynas Cwsmeriaid soffistigedig, yn caniatáu i bobl sydd wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19 nodi manylion cysylltiadau agos ar ffurflen we. 

Yna bydd y gwasanaeth olrhain yn cysylltu â chysylltiadau agos a gofynnir iddynt hunanynysu am 14 diwrnod rhag ofn, er mwyn atal y feirws rhag lledaenu ymhellach. 

Yn ystod y cyfnod hunanynysu, rheolir monitro cysylltiadau agos bob dydd trwy'r system olrhain cysylltiadau. Yn dibynnu ar ddewis yr unigolyn, gellir monitro trwy neges destun neu alwad bersonol gan gynghorydd. Bydd gwasanaethau monitro e-bost a ffôn awtomataidd yn cael eu cyflwyno cyn bo hir i ehangu'r opsiynau monitro. 

Mae'r holl wybodaeth yn cael ei bwydo'n ôl yn uniongyrchol i'r system olrhain cysylltiadau ac mae rhybuddion yn cael eu nodi ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n teimlo'n dda. 

Mae'r system newydd hanfodol hon yn ganlyniad i ddatblygiad cyflym dan arweiniad Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, gan weithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, saith bwrdd iechyd a 22 awdurdod lleol. 

Meddai Helen Thomas, Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru: “Roedd hwn yn ddarn rhyfeddol o waith gan bawb a gymerodd ran, a gyflawnwyd mewn amserlenni byr iawn – 40 diwrnod o'r dechrau i'r diwedd. Bellach mae gennym y sylfaen dechnoleg sydd ei hangen ar gyfer ymateb cenedlaethol cadarn a all gael ei gynyddu neu ei leihau er mwyn olrhain cysylltiadau.” 
Sut mae olrhain cysylltiadau’n gweithio? 

Mae rhagor o wybodaeth am olrhain contractau a sut mae'n gweithio ar gael yma.

Gall unrhyw un sydd â symptomau’r feirws wneud cais am pecyn profi gartref neu mae’n bosibl gwneud apwyntiad mewn canolfan profi drwy ffenest y car, naill ai trwy ffonio 119 neu drwy ofyn am brawf ar-lein.