Neidio i'r prif gynnwy

Sesiwn holi ac ateb gyda phrentis Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI), Ethan Needham

Mae ein prentisiaid WIDI wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi gwaith Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) yn ystod pandemig COVID-19.

Cawson ni sgwrs ag Ethan Needham a ddechreuodd fel prentis NWIS tua diwedd 2019. Dywedodd wrthym am sut mae wedi bod yn rhan o'r gwaith hanfodol o alluogi staff i gael mynediad o bell i rwydwaith y GIG yn ddiogel, a'r hyder ychwanegol y mae wedi'i fagu ynddo'i hun o ganlyniad i hynny. Cymerwch gip.

CWESTIWN: Sut glywsoch chi am ein cynllun prentisiaethau a phryd ddechreuoch chi?

Ateb: Dechreuais i ar 2 Medi 2019. Clywais i am y cyfle gan fy mam. Mae hi'n gweithio i WAST (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru) ac mae ganddi ffrindiau sydd wedi gweithio yma. Clywodd hi fod sawl prentisiaeth ar gael gydag NWIS (Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru) a dywedodd hi wrtha i amdanyn nhw. Felly edrychais i ar y wefan i ddod o hyd i'r manylion a gyda phwy y dylwn i gysylltu amdano fe.

CWESTIWN: Beth yw’ch swydd yn NWIS?

Ateb: Prentis seilwaith craidd yw fy rôl i, sy'n fy ngalluogi i dreulio amser gyda'r gwahanol dimau ym maes seilwaith yn dysgu sgiliau newydd. Yna bydda i’n gallu dewis meysydd penodol sydd o ddiddordeb mawr i mi a bydda i’n treulio mwy o amser gyda nhw.

CWESTIWN: Ydych chi’n gwneud gwaith prifysgol ar-lein? Os ydych, sut mae’r brifysgol a’ch rheolwr yn NWIS wedi’ch cefnogi chi?

Ateb: Dydy fy ngwaith prifysgol ddim yn cael ei wneud yn gyfan gwbl ar-lein. Mae hyn yn bennaf oherwydd bod y pynciau wedi gorffen eu holl ddeunydd cynlluniedig ac felly doedd dim angen sicrhau bod unrhyw ddosbarthiadau ar-lein ar gael. Mae pob un o'r darlithwyr wedi rhyddhau aseiniad ar gyfer eu pynciau ac wedi pwysleisio, os oes gennym unrhyw broblemau neu os oes angen help arnon ni, i gysylltu â nhw trwy e-bost. Mae fy narlithwyr prifysgol wedi fy nghefnogi i drwy fod ar gael yn gyson trwy e-bost. Os bydda i angen arweiniad neu help, mae e bob amser ar gael. Nid oes angen i fy rheolwr NWIS fy nghefnogi drwy'r cyfnod hwn, yn bennaf oherwydd bod y brifysgol wedi ysgwyddo pwysau llawn y gefnogaeth honno. Hefyd, mae cysylltiadau rhwng NWIS a'r brifysgol ac maen nhw’n cynnal cyfarfodydd misol i sicrhau bod y grŵp o brentisiaid i gyd yn iach ac maen nhw'n gofyn i ni a oes angen unrhyw gymorth ar unrhyw un ohonon ni. Fodd bynnag, mae fy rheolwr hefyd wedi dweud yn glir, os oes angen help arna i gydag unrhyw beth neu os bydda i’n ei chael hi’n anodd, yna galla i siarad ag ef.

CWESTIWN: Pa rannau o'ch gwaith i NWIS sydd wedi bod yn ymwneud â'r pandemig?

Ateb: Un o'r darnau mwy o waith roeddwn i wedi bod yn cyfrannu ato oedd sicrhau y gallen ni ganiatáu i holl staff GIG Cymru gael mynediad i rwydweithiau'r GIG trwy VPN yn ddiogel ac yn ddibynadwy yn ystod y cyfnod hwn. Byddwn i'n dweud bod y gwaith hwn wedi bod yn hanfodol wrth ganiatáu i'r holl staff hynny sy'n gallu gweithio gartref wneud hynny ac iddyn nhw gyflawni unrhyw dasgau sydd eu hangen arnyn nhw.

CWESTIWN: Ydych chi'n teimlo'n fwy hyderus ynddoch chi'ch hun ar ôl gweithio yn y sefydliad ar adeg mor heriol?

Ateb: Rwy'n bendant yn teimlo'n llawer mwy hyderus ynof fi fy hun ar ôl gweithio yn ystod yr amser hwn. Mae hyn yn bennaf oherwydd y pwysau gwaith ychwanegol sydd wedi bod. Mae hyn wedi rhoi llawer mwy o brofiad i mi gyda gwahanol fathau o waith nag y byddwn i fel arfer wedi’i gael. Bydd hyn yn help mawr i mi wrth ymgymryd â thasgau yn y dyfodol oherwydd bod siawns fy mod i o bosibl wedi ymwneud ag ef yn ystod y cyfnod hwn.