Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn Rewired 2023

30 Mawrth 2023

Daeth DHCW a'r gymuned iechyd digidol at ei gilydd am ddau ddiwrnod o ddysgu a rhwydweithio yn Digital Health Rewired yn gynharach y mis hwn. Roedd sefydliadau'r GIG a gofal cymdeithasol, darparwyr gofal iechyd preifat a chyflenwyr yn bresennol yng Nghanolfan Dylunio Busnes Llundain.

Roedd rhaglen gynhwysfawr o siaradwyr yn ganolbwynt i'r digwyddiad, ac roedd saith aelod o DHCW yn tynnu sylw at rôl DHCW yn y broses ddigidol o drawsnewid iechyd a gofal yng Nghymru. 

Ar y diwrnod cyntaf, bu John Meredith, y Prif Bensaer Cynorthwyol, yn trafod sut mae platfformau sy’n seiliedig ar OpenEHR yn trawsnewid TG ym maes iechyd, gan ei gwneud yn haws cael gafael ar ddata cleifion a’u rhannu ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Siaradodd Fran Beadle a Claire Bevan am leihau baich dogfennaeth ym maes gofal iechyd. Gwnaethant rannu llwyddiant Cofnod Gofal Nyrsio Cymru wrth gyflawni hyn, gan ganiatáu i nyrsys dreulio mwy o amser gyda chleifion.

Daeth Helen Thomas, y Prif Swyddog Gweithredol, â’r diwrnod cyntaf i ben wrth siarad am y strategaethau y mae DHCW wedi’u rhoi ar waith i adeiladu gweithlu sy’n bodloni gofynion iechyd digidol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Ar ail ddiwrnod Rewired, ymunodd Rhidian Hurle, y Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, ag arweinwyr gofal iechyd o’r Alban a Gogledd Iwerddon i siarad am y cynnydd sy’n cael ei wneud o ran defnyddio digidol a data i gwrdd â’r heriau sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru a thu hwnt.

Bu Jamie Graham, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Seiber, yn myfyrio ar yr ymosodiad seiber ar Iechyd a Gofal Uwch ym mis Awst 2022. Roedd hyn wedi effeithio ar wasanaethau megis GIG 111 a gwasanaethau iechyd meddwl. Rhannodd James wersi allweddol a fydd yn gwella cadernid yn y dyfodol.

Gorffennodd Matt Cornish y gynhadledd drwy rannu’r cynnydd sy’n cael ei wneud ar ap newydd GIG Cymru a’r hyn a ddysgwyd o’r cyfnod beta preifat. Rhannodd Matt y map ffordd ar gyfer yr ap a'r cam nesaf o symud i beta cyhoeddus.

Roedd gan DHCW stondin hefyd yn Rewired, gan roi cyfle gwych i rannu'r gwaith sy'n cael ei wneud ar draws y sefydliad i drawsnewid iechyd a gofal digidol yng Nghymru.