Neidio i'r prif gynnwy

Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymuno â System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS)

20 Mehefin 2022

Aeth yr ymfudiad data a ragwelwyd yn fawr o System Rheoli Gwybodaeth i Gleifion Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i enghraifft Ganolog Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o System Gweinyddu Cleifion Cymru (WPAS) yn fyw ddydd Llun 16 Mai 2022.  

Mae hyn yn rhan o raglen waith fesul cam i atgyfnerthu'r tair system rheoli cleifion ar wahân ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a gweithredu un enghraifft o WPAS ar draws y bwrdd iechyd. Gohiriwyd y gweithredu'n flaenorol oherwydd ailddyrannu adnoddau yn ystod pandemig COVID-19, ond arweiniodd cynllunio a chydweithio rhwng timau ar draws DHCW, BIPBC a Dedalus (y contractwr trawsnewid data trydydd parti), at benwythnos byw ddidrafferth.  

WPAS yw'r brif ffynhonnell o ddata gweinyddol ar gyfer cleifion mewn lleoliad gofal eilaidd, sy'n cadw manylion adnabod cleifion, ac yn cofnodi manylion ymweliadau cleifion ag ysbytai, gan gynnwys rheoli rhestrau aros, cofnodion meddygol, triniaeth cleifion mewnol, apwyntiadau cleifion allanol ac ymweliadau brys.  

Meddai Emma Jones, Rheolwr Prosiect yn DHCW, "Mae'r ymrwymiad, yr ymroddiad a'r ymdrech y mae'r gwahanol dimau wedi'u gwneud i wneud y prosiect hwn yn llwyddiant wedi bod yn rhyfeddol; hyd yn oed gyda chyfyngiadau COVID-19, blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd a phwysau gweithredol o fewn y bwrdd iechyd. O safbwynt DHCW, y rheswm am y llwyddiant fu sicrhau bod y sylfeini craidd yn iawn, gan gynnwys mudo data, profi, cynllunio a chydgysylltu gofalus ac wrth gwrs y bartneriaeth a’r cydweithio â chydweithwyr BIPBC. Rwy'n bersonol yn falch iawn o weithio i'r GIG, ac yn wir yn falch iawn o fod wedi gweithio gyda thîm mor wych."

Bydd datblygu un enghraifft o WPAS Cymru ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn symleiddio'r broses ofal ac yn galluogi i wybodaeth gyfredol a chywir fod ar gael i gydweithwyr clinigol a chlerigol ar gyfer darparu gwasanaethau ar draws y bwrdd iechyd. Nododd defnyddwyr yng Ngorllewin BIPBC rai manteision cynnar allweddol, gan ddweud: 

  • "Mae WPAS yn caniatáu i ni weld a diwygio gwybodaeth a gweithgareddau i gleifion, gallwn weld hyn yn dod yn arf gwych i ni wrth symud ymlaen." – Gweinyddwyr Adrannau Achosion Brys, Ysbyty Glan Clwyd.  
  • "Bydd hidlo, grwpio a didoli yn gwneud ein tasgau yn ymwneud â rhestrau aros yn haws i'w rheoli gan y gallwn drefnu gan lawer o wahanol feysydd." – Ysgrifenyddion Offthalmoleg, Ysbyty Glan Clwyd.  
  • "Gallwn weld o safbwynt ansawdd data y bydd hyn yn gwella ein prosesau." – Gweinyddwyr Theatr. 

Dywedodd Paul Marchant, Rheolwr Rhaglen ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, "Adeiladodd BCU, Dedalus a DHCW bartneriaeth gref o ymddiriedaeth a chydweithio ystwyth i fynd i'r afael â gweithgareddau mudo data. Rhai o'r gweithgareddau allweddol oedd mudo data a'r ymarfer lle cytunwyd ar gynllun ar y cyd a'i gyflwyno'n effeithiol mewn partneriaeth, gan sefydlu llinell sylfaen ar gyfer llwyddiant y gweithredu hwn."

"Yn ystod mynd yn fyw," ychwanegodd, "cafodd unrhyw broblemau addigwyddodd eu cofnodi, eu brysbennu a'u rheoli'n gyflym ac yn effeithiol, gan arwain at ychydig iawn o effaith ar ein gwasanaethau gweithredol a'n darpariaeth o ofal cleifion.  Mae wedi bod yn bleser gwirioneddol gweithio gyda'n cymheiriaid yn DHCW ac [rwy'n] diolch iddynt am eu holl waith caled dros gylch bywyd y prosiect ac edrychwn ymlaen at barhau â'r gwaith gwych yn y cam olaf hwn." 

Yn y cyfamser, mae'r Ystorfa Menter Llwybrau Cyfeirio, Gweithgarwch a Chleifion (WRAPPER) yn WPAS yn gweithio tuag at gynnig un farn am ddata PAS ledled Cymru. Mae WRAPPER yn darparu data cleifion amser real ar gyfer clinigwyr a chydweithwyr gofal iechyd yn y man gofal ac yn cefnogi'r broses o wneud penderfyniadau drwy alluogi defnyddwyr i adolygu'r holl wybodaeth weinyddol berthnasol am y claf o bob rhan o Gymru.   

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am WPAS Cymru a systemau eraill a ddefnyddir mewn gofal eilaidd yng Nghymru, yn adran 'Gofal Eilaidd' ein gwefan.