Neidio i'r prif gynnwy

Blog: Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn IGDC

8 Mawrth 2022

Yr wythnos hon, mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Y Merched, digwyddiad a gydnabyddir yn fyd-eang i goffáu cyflawniadau diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol menywod ar draws y byd. Y thema ar gyfer eleni yw #BreakTheBias ac rydym yn cael ein gwahodd i ddychmygu byd sy’n rhydd o ragfarn, stereoteip a gwahaniaethu.

Mae gan y diwydiant technoleg, fel llawer o rai eraill, ffordd bell i fynd eto i sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau. Yn IGDC, rydym yn falch o ddathlu’r menywod dawnus o fewn ein sefydliad, sy’n ffurfio 40% o’n gweithlu a 55% o’n Bwrdd, wrth gydnabod hefyd bod mwy o waith i’w wneud bob amser i bontio’r bwlch cydraddoldeb a chynhwysiant ymhellach.

Gall rhagfarn gynrychioli rhywbeth gwahanol i bawb, ond gallai deall ei effaith a chymryd camau i edrych y tu hwnt iddo ein helpu i adeiladu cymdeithas fwy cyfartal ac amrywiol. Fe wnaethom ofyn i rai o’n cydweithwyr yn IGDC beth mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a’r thema #BreaktheBias yn ei olygu iddyn nhw.

Helen Thomas, Prif Swyddog Gweithredol – “I mi, mae #breakthebias yn golygu torri’r camsyniad bod yn rhaid i chi ddewis rhwng bod yn fam wych a rhagori yn eich swydd. Mae menywod yn ddilys, yn ddewr a gallant lwyddo i wneud y cyfan”.

Byroni Keighley, Swyddog Cymorth Gwybodaeth -  “Rwy’n cael fy ysbrydoli gan Krissy Cela, entrepreneur technoleg ffit a Phrif Swyddog Gweithredol dau gwmni. Canolbwyntiodd Krissy ar ddod o hyd i gryfder o’r tu mewn a gweithio i ddod y ‘fersiwn orau ohonoch chi’ch hun, i chi’ch hun’. Mae Krissy yn dysgu menywod mai’r berthynas bwysicaf y byddwch chi’n ei chael yw gyda chi’ch hun, ac mae’n rhoi cymorth i fenywod archwilio hyn ac annog eu cryfder.”

Chris Darling, Ysgrifennydd y Bwrdd – “Rwyf wedi gweithio i, a gyda rhai menywod anhygoel sydd wedi ysbrydoli a siapio fy ngyrfa. Heddiw yw Diwrnod Rhyngwladol y Merched. Mae gweithlu mwy amrywiol, cyfartal a chynhwysol yn weithlu mwy effeithiol. Gall rhagfarn, boed yn fwriadol neu’n anymwybodol, ei gwneud hi’n anoddach i fenywod lwyddo.”

Shikala Mansfield, Pennaeth y gweithlu a datblygu gweithredol - “Byddwn wrth fy modd i #breakthebias y mae menywod yn ei gyfeirio atynt eu hunain. Yn aml fe allwn ni fod yn elyn gwaethaf i ni ein hunain, gan feddwl na allwn ni, ac felly ddim yn ceisio. Rydyn ni'n ymddwyn o fewn paramedrau ein cred ein hunain, sydd wedi'u llunio gan ein diwylliant a'n magwraeth”.

Laura Tolley, Rheolwr Cymorth Llywodraethu Corfforaethol - “Rwyf wedi fy ysbrydoli ac yn ddigon ffodus i gael fy magu gyda chymeriadau benywaidd cryf iawn yn fy nheulu sydd wedi dangos i mi y gallwch chi, fel mamau sy’n gweithio, gyflawni unrhyw beth yr ydych yn meddwl amdano, hyd yn oed mewn  amgylcheddau dominyddol dynol. Fel mam, rydw i eisiau i’m merched gredu eu bod nhw’n gallu dilyn unrhyw lwybr gyrfa, ac rydw i eisiau i’m mab gredu’r un peth iddyn nhw hefyd.”

Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol. Rydym am weld Cymru fwy cyfartal, lle mae menywod yn weladwy ac yn ddylanwadol ar draws pob sector o’r economi, cymdeithas ac mewn bywyd cyhoeddus.