Neidio i'r prif gynnwy

Beth sydd dan sylw?

Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnig sylfaen ardderchog i unigolion mewn damcaniaethau ac ymarfer rheoli newid drwy drafodaethau strwythuredig ac ystyrlon o fewn gweithdai rhyngweithiol lle ceir dilyniant clir mewn gwybodaeth a chyfle i fyfyrio ar ei gymhwysiad.

Mae'r cwrs wedi'i achredu ar lefel 6 (Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch) sy'n cyfateb i 20 credyd ar lefel israddedig ac mae'n cael ei gyflawni trwy fynychu'r 12 modiwl sydd ei angen ar y cwrs, cynnal portffolio o waith, ac yna ei droi'n aseiniad adlewyrchiad ysgrifenedig goruwch ar effaith y cwrs mewn 5000-6000 o eiriau.

Bydd pob sesiwn yn rhedeg am oddeutu pedair awr, ac mae'n bosibl y bydd pob cyfranogwr yn treulio 40-100 awr ychwanegol y tu allan i'r gwaith yn cwblhau gwaith asesu i gael yr achrediad.

Disgwylir i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant a'r cydweithwyr ddangos Lefel 6 o ddysgu addysg uwch (AU). Mae'r meini prawf a ddefnyddir wedi'u datblygu ar gyfer pob lefel astudio yn unol â disgwyliadau'r QAA Frameworks for Higher Education Qualifications of UK Degree-Awarding Bodies (2014) a'r Fframwaith Credyd a Chymwysterau ar gyfer Cymru (2009). Mae hyn yn cyd-fynd â dangosydd cod Ansawdd QAA (diwygiedig, Mai 2018).

 

Hunanfyfyrio

Cheese and the change curve

 • Gwerthuso'r ymchwil gyfredol yn feirniadol i'r adwaith unigolion i newid
 • Dadansoddi'n feirniadol y dulliau perthnasol o reoli newid
 • Archwilio atebolrwydd a'i gais i arwain newid

 

Cymhelliant i mi, i ti

 • Adolygu ac asesu eich cymhellion, a sut i'w cyfathrebu'n effeithiol
 • Rhoi arweiniad a chefnogaeth i'r rhai sydd am lunio cynllun i ysgogi eu datblygiad personol, ac i wella perfformiad tîm yn y gwaith drwy ysgogiad
 • Dyfeisio ac ysgrifennu amcanion penodol ar gyfer eich cymhellion unigol a deall modelau modern y tu ôl i ysgogi eraill

 

Myfyrio ar eich taith

 • Cydnabod a gwerthuso'r hyn sy'n gysylltiedig â myfyrdodau academaidd
 • Dadansoddi a thrafod beth sydd i'w ddisgwyl i gyflawni'r Dystysgrif Llysgennad Newid
 • Archwilio eich myfyrdodau eich hun a rhannu eich mewnwelediadau

 

Arweinyddiaeth

Dylanwad a'i ddylanwad

 • Astudio gwahanol gysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â dylanwadu a datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r materion sy'n ymwneud â deinameg sefydliadol
 • Hysbysu eich dyluniad o gynllun datblygu personol gyda'r nod o gyfoethogi eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch profiad
 • Meithrin sgiliau wrth gynllunio a chyflawni pa ymddygiadau sydd fwyaf llwyddiannus wrth ddylanwadu ar eraill, gan ystyried unrhyw faterion moesegol a allai godi

Canolbwyntio ar arweinyddiaeth weithredol

 • Gwerthuso Model Arweinyddiaeth sy'n Canolbwyntio ar Weithredu ar John Adair ac yn cyferbynnu â gwybodaeth arweinyddiaeth bresennol
 • Dadansoddi a myfyrio'n feirniadol ar nodweddion y gwahanol fathau o arweinwyr
 • Nodi pa fath o arweinydd ydych chi a myfyrio ar effeithiolrwydd eich presenoldeb arweinyddiaeth

 

Arwain newid​​​​​​

 • Gwerthuso egwyddorion arweinyddiaeth gan ddefnyddio Model 7 McKinsey
 • Cydnabod yr ystyriaethau personol wrth arwain newid a dadansoddi eich arddull arwain
 • Gwerthuso'r camau sy'n ymwneud â newid blaenllaw drwy ddefnyddio model Kotter ar gyfer newid blaenllaw

 

Sgiliau meddal

Gwaith tîm yn gwneud i'r tîm weithio

 • Deall beth sy'n eich galluogi i archwilio ac astudio'n annibynnol sut mae gwahanol bersonoliaethau yn rhyngweithio
 • Cydnabod ymddygiadau cyffredin a gweithredu cynllun tîm yn seiliedig ar ddewisiadau personoliaeth eich tîm
 • Canllawiau a chefnogaeth i ymchwilio a dadansoddi damcaniaethau a methodolegau sy'n helpu i ddeall beth sy'n ffurfio tîm effeithiol

Paratoi ar gyfer cyflwyniad

 • Archwilio mecaneg fodern o gyflwyno
 • Gwerthuso a dadansoddi dull o ddewis a chyflwyno cynnwys
 • Ymarfer a chyflwyno cyflwyniad byr gydag arweiniad ac adborth

Tosturi wrth reoli newid

 • Adlewyrchu ar rôl arweinyddiaeth dosturiol mewn cyfnod o newid ac ansicrwydd er mwyn arwain newid gyda sensitifrwydd a dealltwriaeth.
 • Craffu ar natur gymhleth yr heriau ar gyfer rôl yr arweinyddiaeth o fewn cyfnod o darfu sefydliadol.
 • Gwerthuso dylanwad arweinyddiaeth a rheolaeth dosturiol yng nghyd-destun mentrau newid cydnabyddedig

 

Dylanwadu

Ein diwylliant, eich diwylliant

 • Gwerthuso model Handy a Cooke o ddiwylliant sefydliadol
 • Adnabod ac archwilio nodweddion cyffredin diwylliant sefydliadol
 • Dadansoddi'n feirniadol sut y mae diwylliant sefydliadol yn effeithio ar newid

Arddulliau ateb ar gyfer datrys problemau

 • Archwilio gwraidd beth yw problem yn feirniadol
 • Nodi atebion datrys problemau ymarferol
 • Cydnabod dulliau eraill sy'n datrys problemau