Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP)

Mae technoleg yn rhan fawr o'n bywydau. Mae llawer ohonom wedi bod yn siopa a bancio ar-lein ers amser maith. Mae pandemig Covid-19 wedi annog hyd yn oed mwy o bobl i fynd ar-lein i gael gwybodaeth iechyd, gwaith a chymdeithasu. 

Bydd y rhaglen DSPP yn cefnogi pobl i reoli eu hiechyd a'u gofal trwy eu ffonau clyfar a'u llechi, pan fo hyn yn addas iddyn nhw a'u gofynion gofal.  

Bydd y DSPP hefyd yn caniatáu inni integreiddio mentrau digidol presennol, megis ymgynghoriadau clinigol o bell, a datblygu cymwysiadau newydd. Bydd hyn yn rhoi'r offer digidol diweddaraf i bobl a gwell defnydd o'u data iechyd personol.

Er mwyn arbed arian a chyflawni'n gyflym, mae gan GIG Cymru gytundeb eisoes â GIG Lloegr i ddefnyddio'r cod meddalwedd a ddefnyddir yn Ap y GIG yn Lloegr. 

Fodd bynnag, er y bydd tebygrwydd ag Ap y GIG yn Lloegr, mae Ap GIG Cymru yn gofyn am ymarferoldeb gwahanol i roi mynediad ehangach at wasanaethau iechyd a gofal ledled Cymru. Mae angen technoleg ychwanegol arnom hefyd a fydd yn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau iechyd digidol yn yr iaith Gymraeg. 

Bydd y DSPP yn cefnogi cleifion i gymryd rheolaeth dros eu data a gweld a phenderfynu ble mae'n mynd. Er enghraifft, bydd yr ap yn caniatáu i bobl sefydlu dewisiadau personol ar gyfer sut mae eu data yn cael eu defnyddio a sut maent yn derbyn gwybodaeth gan ddarparwyr gofal. 

Bydd Ap GIG Cymru yn gweithredu o fewn amgylchedd technoleg diogel a diogel y GIG yng Nghymru y mae meddygon teulu, ysbytai a gwasanaethau iechyd eraill yn gweithio ynddo. Bydd Ap GIG Cymru yn cydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.  

Rydym yn ymwybodol nad yw pawb eisiau defnyddio neu’n gallu defnyddio technoleg yng Nghymru. Drwy gefnogi cleifion sy'n gallu ac sydd eisiau defnyddio technoleg i reoli eu hiechyd, rydym yn helpu i wella'r gofal y mae pobl yng Nghymru yn ei dderbyn. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws ac yn fwy effeithlon i'n hysbytai a lleoliadau iechyd eraill ddarparu gofal i'r rhai na allant neu nad ydynt am ddefnyddio technoleg.   

Hysbysiad preifatrwydd

 

Gwybodaeth

Mae'r Rhaglen Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a'r Cyhoedd (DSPP) a redir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi dechrau gweithio ar greu Ap GIG Cymru. Bydd yr Ap yn rhoi mynediad i bobl yng Nghymru at wasanaethau iechyd a gofal drwy eu ffonau clyfar a'u llechi.

Mae'r Rhaglen DSPP wedi ymrwymo i sicrhau bod yr ap yn diwallu anghenion pobl Cymru. Er mwyn galluogi hyn, rydym yn annog cymaint o bobl â phosibl i gofrestru a chymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn helpu i lywio datblygiad yr ap. Mae'r arolwg hwn yn galluogi defnyddwyr i roi gwybod i ni am eu dewisiadau, ac yn galluogi defnyddwyr i ddarparu manylion cyswllt, yn ôl eu dewis, er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil pellach.

 

Mae bod yn dryloyw a darparu gwybodaeth hygyrch i unigolion am sut y gallwn ddefnyddio data personol yn elfen allweddol o'r Ddeddf Diogelu Data (DPA) a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yr Undeb Ewropeaidd. Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi ymrwymo i feithrin ymddiriedaeth a hyder yn ein gallu i brosesu eich gwybodaeth bersonol. Pan fydd claf yn darparu ei wybodaeth gyswllt, mae'r wybodaeth preifatrwydd ganlynol yn berthnasol.

 

Rheolydd Data

Rheolwr Data'r data personol at ddibenion y GDPR yw:

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Tŷ Glan-yr-Afon

21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen

Caerdydd

CF11 9AD

Ffôn: 02920 500500

E-bost: dhcw-enquiries@wales.nhs.uk

 

Swyddog Diogelu Data'r Rheolydd Data

Y swyddog Diogelu Data ar gyfer Iechyd a Gofal Digidol Cymru yw:

Darren Lloyd

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Tŷ Glan-yr-Afon

21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen

Caerdydd

CF11 9AD

Ffôn: 02920 500500

E-bost: dhcw.informationgovernance@wales.nhs.uk

 

Prosesydd Data

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi penodi prosesydd. Manylion y prosesydd yw:

Kainos Group Plc

2nd Floor

21 Farringdon Road

London

EC1M 3HA

 

Disgrifiad o'n prosesu a'n Sail Gyfreithlon ar gyfer Prosesu

Pan fyddwch yn darparu eich manylion cyswllt fel y gallwn gysylltu â chi, bydd hyn yn golygu data personol o fewn ystyr y GDPR. Er mwyn i Iechyd a Gofal Digidol Cymru brosesu data personol mae'n rhaid i ni fod â sail gyfreithlon. Pan ddarperir gwybodaeth, rydym o'r farn bod angen prosesu'r data hyn fel rhan o'n Tasg Gyhoeddus (Erthygl 6 1(e) o GDPR y DU) er mwyn cael barn yn y dyfodol ynghylch sut y gallwn ddatblygu ap sy'n gweddu orau i gleifion.

Mae'r arolwg hwn yn casglu gwybodaeth amdanoch chi megis gwybodaeth am eich iechyd neu ethnigrwydd. Gelwir y math hwn o wybodaeth yn Ddata Categori Arbennig o dan y GDPR. Pan fyddwn yn prosesu'r math hwn o wybodaeth, rhaid i ni nodi amod ar gyfer prosesu'r math hwn o wybodaeth. Er eich bod yn darparu'r wybodaeth hon o’ch gwirfodd, byddwn yn defnyddio'r data hwn ar gyfer:

Mae'r mathau o Ddata Personol a Data Personol Categori Arbennig rydym yn eu prosesu i'w gweld isod.

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cyflogi Kainos i ddatblygu'r Ap ac i gasglu data arolwg ar ein rhan er mwyn i'r ddau barti gydweithio i sefydlu dewisiadau defnyddwyr wrth ddatblygu systemau gofal iechyd. Ni fydd eich data'n gysylltiedig ag unrhyw ddata sydd gennym eisoes a byddwn ond yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch at y dibenion a nodir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn.

 

Pa fathau o wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu

Gall y wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu gynnwys:

 • Manylion personol
  • Enw
  • Grŵp Oedran
  • Cyfeiriad E-bost
 • Ymatebion yn yr arolygon, a all gynnwys gwybodaeth iechyd

 

Rydym hefyd yn prosesu dosbarthiadau sensitif o wybodaeth, a elwir yn Ddata Categori Arbennig a all gynnwys:

 • tarddiad hiliol ac ethnig
 • manylion iechyd corfforol neu feddyliol
 • credoau crefyddol neu debyg
 • bywyd rhywiol

Ni fyddwn yn cyfateb nac yn cysylltu eich ymatebion i'r arolygon ag unrhyw ddata iechyd neu ofal cymdeithasol arall sydd gennym.

 

Gyda phwy mae'r wybodaeth o’r arolwg yn cael ei rhannu?

Nid oes unrhyw ddata amdanoch yn cael eu rhannu ag unrhyw barti arall ar wahân i'r gweithwyr Iechyd a Gofal Digidol hynny a'u prosesydd sy'n gweithio ar y rhaglen DSPP. Ni fydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn rhannu data personol gydag unrhyw sefydliadau neu unigolion eraill.

 

Cadw

Ni fydd eich data'n cael eu storio yn hwy nag sydd rhaid at y diben y cafodd eu casglu. Bydd y data'n cael eu hanonymeiddio neu'n cael eu dileu o fewn dwy flynedd i'r defnydd angenrheidiol diwethaf o'r data.

 

Trosglwyddiadau

Ni fydd gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â'r arolwg hwn yn cael ei throsglwyddo na'i storio mewn unrhyw wlad nad oes ganddi ddiogelwch digonol at ddibenion y GDPR.

 

Pa hawliau sydd gennych?

O dan y gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau sy’n cynnwys:

 • Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol.
 • Eich hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol sy'n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hawl hefyd i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy’n anghyflawn yn eich barn chi.
 • Eich hawl i ddileu - Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i gludadwyedd data - Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r wybodaeth bersonol a roesoch i ni i sefydliad arall, neu i chi, mewn rhai amgylchiadau.

Nid yw'n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os ydych yn gwneud cais, mae gennym un mis i ymateb i chi. Gallwch wneud cais drwy gysylltu â ni drwy unrhyw un o'r dulliau canlynol:

Trwy’r post

Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Tŷ Glan-yr-Afon

21 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen

Caerdydd

CF11 9AD

Drwy E-bost:dhcw.informationgovernance@wales.nhs.uk

 

Cwynion

Os nad ydych yn fodlon gyda sut byddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol neu os nad ydych yn fodlon gydag unrhyw agwedd o’r hysbysiad preifatrwydd hwn, neu sut bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data drwy ddefnyddio’r cyfeiriad uchod.

Os nad ydych yn fodlon o hyd, mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO):

 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru  

Yr Ail Lawr 

Tŷ Churchill, 

17 Ffordd Churchill, 

Caerdydd 

CF10 2HH 

Ffôn: 0330 414 6421 

Ffacs: 029 2067 8399 

E-bost: wales@ico.gsi.gov.uk