Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Dosbarthiadau Clinigol a Chodio

 

Dosbarthiadau Clinigol yw'r grwpiau safonol o wybodaeth sy'n caniatáu i Godau Clinigol arbenigol droi’r derminoleg feddygol a ddefnyddir mewn lleoliadau gofal iechyd sy'n disgrifio cwyn, problem, diagnosis, triniaeth neu reswm arall claf dros geisio sylw meddygol yn godau y gellir eu tablu, eu crynhoi a'u didoli’n hawdd ar gyfer dadansoddiad ystadegol mewn modd effeithlon ac ystyrlon.


Dim ond un o lawer o grwpiau gwybodaeth a gesglir yn y GIG yw data dosbarthiadau. Fodd bynnag, gan fod y dosbarthiadau'n delio'n uniongyrchol â throsi terminoleg arbenigol gymhleth ynghylch diagnosis a thriniaethau, mae prosesau hyfforddi, archwilio a gwirio pwrpasol yn sylfaenol i sicrhau bod data dosbarthiadau yn gywir ac yn gyflawn.


Mae pob Bwrdd Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaeth yn GIG Cymru yn cynnal adran Codio Clinigol bwrpasol ar gyfer codio Diagnosisau a Thriniaethau fel rhan o'r Set Ddata Gofal Cleifion a Dderbynnir (APC). 


Mae Tîm Dosbarthiadau Clinigol IGDC yn darparu pwynt cyswllt canolog ar gyfer cyfathrebu, hyfforddi ac archwilio, yn ogystal â chynnal a diweddaru Safonau a Chanllawiau Cymru ar gyfer ansawdd a chysondeb data. Rydym hefyd yn darparu pwynt cyswllt rhwng sefydliadau GIG Cymru a sefydliadau safonau cenedlaethol a rhyngwladol. Y ddau ddosbarth sy'n cael eu defnyddio yn y UK ar hyn o bryd yw ICD-10, 5ed Argraffiad, ac OPCS-4.

 

Defnyddir y Dosbarthiad Ystadegol Rhyngwladol o Glefydau a Phroblemau Iechyd Cysylltiedig, degfed fersiwn (ICD-10), 5ed Argraffiad, i gofnodi cyflyrau afiach sy'n effeithio ar glaf. Mae’n cael ei greu a’i gynnal gan Sefydliad Iechyd y Byd ac fe’i defnyddir yn rhyngwladol.

 

Llyfr icd-10
 

 

 
 

 

 

 

 

Defnyddir Dosbarthiad Ymyriadau a Thriniaethau OPCS fersiwn 4 (OPCS-4) i gofnodi ymyriadau a thriniaethau a roddir i glaf yn ystod ei amser yn yr ysbyty. Mae'n cael ei gynhyrchu a'i gynnal gan NHS England ac mae’n cael ei ddefnyddio yn y UK.

 

Llyfrau OPCS

 

 

 

 

 

 

 

Mae ICD-10, 5ed Argraffiad, ac OPCS-4 yn ddosbarthiadau clinigol, system o gategorïau y mae endidau yn cael eu neilltuo iddynt yn unol â meini prawf sefydledig. Eu pwrpas yw troi gwybodaeth ddiagnostig a gweithredol yn god alffaniwmerig, sy'n caniatáu storio, cyrchu a dadansoddi'r data yn hawdd. Maent wedi’u cynllunio i gyfuno cysyniadau meddygol cymhleth a’u rhoi ar ffurf ar gyfer dadansoddiad ystadegol. Yn wahanol i'r Derminoleg Glinigol sy'n cael ei defnyddio mewn lleoliadau gofal iechyd yn y UK, SNOMED CT, NID ydynt wedi'u cynllunio i gefnogi gofal uniongyrchol i gleifion na chyfleu gwybodaeth glinigol rhwng staff clinigol.