Neidio i'r prif gynnwy

Darparu'r Seilwaith

Darparu

Seilwaith Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yw’r fframwaith o gysylltiadau rhwydwaith a gwasanaethau, canolfannau data, systemau cymorth, cynnal a chadw a diweddariadau sy’n rhoi cryfder, diogelwch a sefydlogrwydd i systemau iechyd a gofal ledled Cymru. 

Mae'r seilwaith yn galluogi staff a systemau i gydweithio’n fwy effeithiol - o ran ar gyfrifiaduron, gwasanaethau a phellteroedd. Mae hefyd yn rhoi'r datrysiadau sydd eu hangen ar staff pan fydd unrhyw faterion TG yn codi.  

Rhwydwaith 

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru’n rheoli cysylltedd. Mae ein timau seilwaith yn sicrhau y gall clinigwyr ddibynnu ar anfon a derbyn data, negeseuon a delweddau dros bellteroedd 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.  

Hefyd, mae gwasanaethau fideo-gynadledda a Skype yn dod â chlinigwyr ynghyd – sy’n darparu offeryn cyfathrebu i dimau amlddisgyblaethol a helpu eu cleifion ar draws ffiniau gofal iechyd.  

Mae ein tîm Gwasanaethau Rhwydwaith yn cadw’r traffig aruthrol ar weinyddion GIG Cymru i lifo ac yn ddiogel, gan reoli popeth o waliau tân i gyfeiriadau IP a chysylltiadau data. 

Gwasanaethau E-bost a Chyfeiriadur 

Rydym yn cynnal gwasanaeth cyfeiriadur cenedlaethol sy’n galluogi defnyddwyr i fewngofnodi i systemau a gwasanaethau a does dim gwahaniaeth o ran ble maent yn defnyddio cyfrifiadur.  

Rydym hefyd y cynnal y gwasanaeth e-bost cenedlaethol sy’n darparu un llyfr cyfeiriadau cyfoes ac sy’n caniatáu i weithwyr iechyd proffesiynol rannu gwybodaeth eu dyddiaduron a threfnu cyfarfodydd gyda chydweithwyr ar draws sefydliadau yn y GIG Cymru. 

Bellach, mae gan holl staff GIG Cymru eu cyfeiriad e-bost "@wales.nhs.uk” unigryw eu hunain am oes. 

Prif Fynegai Cleifion Menter (eMPI) 

Rydym yn rheoli'r gwasanaeth eMPI, sy'n cadw cofnod cywir a chyfredol o ddata cleifion megis eu henw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhyw - gan wneud y broses o chwilio am gofnodion iechyd cleifion yn gyflymach ac yn fwy diogel.  
 
Mae’r eMPI yn gweithio drwy gysylltu’r holl gofnodion ar gyfer claf unigol a gedwir ar draws sawl system wybodaeth gwahanol ag un cofnod adnabod claf “safon aur”. Mae'n sicrhau bod unrhyw claf newydd sy’n cofrestru, newidiadau o ran enw neu gyfeiriad yn cael eu cofnodi unwaith a'u copïo i'r holl systemau y mae angen iddynt wybod amdanynt. 

Darllenwch ragor am yr eMPI ar ein tudalen"Cadw Gwybodaeth Cleifion yn Ddiogel" 

NADEX 

Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr fewngofnodi i systemau ni waeth ble maen nhw’n cyrchu cyfrifiadur dynodedig yn GIG Cymru. Mae’n darparu hunaniaeth unigryw ar gyfer pob aelod o staff a ddefnyddir ar gyfer dilysu a chyrchu systemau electronig cenedlaethol. 

Cymorth 

Mae ServicePoint yn adnodd rheoli cymorth sy'n ymdrin â miloedd o ddigwyddiadau a cheisiadau gwasanaeth amrywiol bob mis.

Dyluniwyd, datblygwyd a gynhelir yr adnodd gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru.

Mae’n darparu pwynt cyswllt dibynadwy ar gyfer materion technoleg – ateb cwestiynau a dod o hyd i ddatrysiadau – ar gyfer holl ddefnyddwyr gwasanaethau TG GIG Cymru unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos. 

Profi, Cynnal a Chadw a Diweddaru 

Mae profi’n gam hanfodol yn unrhyw gynnyrch, yn enwedig pan roddir darn newydd o seilwaith ar waith.

Cyn i gynhyrchion gael eu cyflwyno i amgylcheddau clinigol, mae ein timau seilwaith yn profi i weld a ydyn nhw’n gweithredu yn y ffordd gywir, yn ogystal â phennu beth ellir ei ddisgwyl os byddant yn methu.

Os nad yw’r systemau’n gweithredu yn y modd cywir, maent yn cael eu hail-archwilio, ac weithiau eu hail-ddylunio, nes y byddant yn hyderus eu bod nhw’n gweithio.

Mae Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru hefyd yn sicrhau bod technoleg yn cael ei gynnal a’i ddiweddaru’n rheolaidd, gan sicrhau bod y systemau’n parhau i fod yn gryf ac yn ddiogel.